Guia sindical sobre el teletreball

La crisi de la COVID-19 ha situat el teletreball a l’agenda sindical i política. La seva utilització durant el període de confinament i durant la irrupció de la segona onada de propagació de la COVID-19 ha suposat un salt endavant per assegurar el manteniment d’una part important de l’activitat i una mesura organitzativa de treball no presencial. Aquest fet juntament amb la presència creixent de la digitalització poden suposar la tendència a ampliar aquesta modalitat de treball.

1. INTRODUCCIÓ
2. EL MARC LEGAL DEL TELETREBALL

2.1. EL TREBALL A DISTÀNCIA ES TROBA REGULAT EN l’RDL 28/2020, PER A L’ÀMBIT PRIVAT, I EN l’RDL 29/2020, PER A L’ÀMBIT PÚBLIC

2.2. EL PAPER DE LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA EN LA LLEI DEL TELETREBALL

3. LES PROPOSTES DE CCOO PER A LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA DEL TELETREBALL

3.1. GUIA D’IMPLEMENTACIÓ DEL TREBALL A DISTÀNCIA. DEU PRINCIPIS I GARANTIES DEL TELETREBALL

3.2. GARANTIR EL DRET D’INFORMACIÓ I CONSULTA A LA REPRESENTACIÓ LEGAL DE LES PERSONES TREBALLADORES ENVERS EL TELETREBALL

3.3. FORMALITZACIÓ DE LA MODALITAT DEL TELETREBALL. L’ACORD INDIVIDUAL DE TREBALL A DISTÀNCIA

3.4. PREVENCIÓ DE RISCOS AL TELETREBALL

3.5. PLANS D’IGUALTAT I TELETREBALL

3.6. CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL, LA FAMILIAR I LA LABORAL AL TELETREBALL

3.7. VOLUNTARIETAT I REVERSIBILITAT

3.8. JORNADA I HORARI DE TREBALL AL TELETREBALL. RELACIÓ TREBALL PRESENCIAL-TREBALL A DISTÀNCIA

3.9. EL SALARI CORRESPONENT AL TELETREBALL

3.10. EQUIPS, MITJANS I EINES MATERIALS I ORGANITZATIVES

3.11. COMPENSACIÓ DE DESPESES

3.12. LA DESCONNEXIÓ DIGITAL AL TELETREBALL

3.13. FORMACIÓ I PROMOCIÓ PROFESSIONAL

3.14. L’EXERCICI DELS DRETS COL·LECTIUS AL TELETREBALL

3.15. TELETREBALL I MOBILITAT

3.16. TELETREBALL I PRECARIETAT