Guia sindical sobre el teletreball

Marc Legal
Negociacio Collectiva
Deu
Informacio
Modalitat
Warning
Igualtat
Conciliacio Laboral Familiar
Voluntariat
Rellotge
Salari
Ordinador
Despeses
Desconnexio
Formacio Teletreball Noi
Drets Del Teletreball
Bicicleta Mobilitat Teletreball
Precarietat Laboral Circ

La crisi de la COVID-19 ha situat el teletreball a l’agenda sindical i política. La seva utilització durant el període de confinament i durant la irrupció de la segona onada de propagació de la COVID-19 està suposant un salt endavant per assegurar el manteniment d’una part important de l’activitat i una mesura organitzativa de treball no presencial. Aquest fet juntament amb la presència creixent de la digitalització poden suposar la tendència a ampliar aquesta modalitat de treball.

1. INTRODUCCIÓ
2. EL MARC LEGAL DEL TELETREBALL

2.1. EL TREBALL A DISTÀNCIA ES TROBA REGULAT EN EL RDL 28/2020, PER A L’ÀMBIT PRIVAT, I EN EL RDL 29/2020, PER A L’ÀMBIT PÚBLIC

2.2. EL PAPER DE LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA EN LA LLEI DEL TELETREBALL

3. LES PROPOSTES DE CCOO PER A LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA DEL TELETREBALL

3.1. GUIA D’IMPLEMENTACIÓ DEL TREBALL A DISTÀNCIA. DEU PRINCIPIS I GARANTIES DEL TELETREBALL

3.2. GARANTIR EL DRET D’INFORMACIÓ I CONSULTA A LA REPRESENTACIÓ LEGAL DE LES PERSONES TREBALLADORES ENVERS EL TELETREBALL

3.3. FORMALITZACIÓ DE LA MODALITAT DEL TELETREBALL. L’ACORD INDIVIDUAL DE TREBALL A DISTÀNCIA

3.4. PREVENCIÓ DE RISCOS AL TELETREBALL.

3.5. PLANS D’IGUALTAT I TELETREBALL

3.6. CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR I LABORAL AL TELETREBALL

3.7. VOLUNTARIETAT I REVERSIBILITAT

3.8. JORNADA I HORARI DE TREBALL AL TELETREBALL. RELACIÓ TREBALL PRESENCIAL-TREBALL A DISTÀNCIA.

3.9. EL SALARI CORRESPONENT AL TELETREBALL

3.10. EQUIPS, MITJANS I EINES MATERIALS I ORGANITZATIVES

3.11. COMPENSACIÓ DE DESPESES

3.12. LA DESCONNEXIÓ DIGITAL AL TELETREBALL

3.13. FORMACIÓ I PROMOCIÓ PROFESSIONAL

3.14. L’EXERCICI DELS DRETS COL·LECTIUS AL TELETREBALL

3.15. TELETREBALL I MOBILITAT

3.16. TELETREBALL I PRECARIETAT