Canal de denúncies

Capcalera Canal Denuncies

Canal de denúncies

CCOO de Catalunya ha mantingut al llarg dels temps un compromís ferm amb els valors de transparència i la rendició de comptes, dintre d’una cultura de compliment normatiu i de comportament íntegre. L’entrada en vigor de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de la lluita contra la corrupció, incorpora noves obligacions en matèria de compliment normatiu en relació amb el sistema intern d’informació.

Per a la gent de CCOO, les exigències d’adaptació contínua als marcs normatius legals només suposen un reforç dels valors ètics que ens són propis. CCOO de Catalunya ja disposa en els seus Estatuts d’òrgans de tutela, garantia i control al servei de l’afiliació i del seu personal laboral, com ara canals habilitats per manifestar qualsevol mena de queixa, reclamació o denúncia, d’acord amb el propòsit de promoure el màxim respecte als drets reconeguts a les persones afiliades i a les seves persones treballadores i a totes aquelles inquietuds que puguin manifestar respecte del compliment de la normativa tant interna com externa. Als canals establerts, d’acord amb allò que estableix l’article 10 de la Llei 2/2023, s’hi suma ara el canal intern d’informació denominat Canal de denúncies.

Canal de denúncies de CCOO de Catalunya

Sistema intern d’informació

Aquesta aplicació és el canal prioritari d’admissió de les comunicacions del Canal de denúncies, ja que és l’únic
que garanteix la confidencialitat i permet l’anonimat de les comunicacions durant tot el procés.

Normes reguladores | Política del sistema intern d’informació

Àmbit d’actuació

L’abast d’aquesta eina comprèn CCOO de Catalunya i les seves entitats vinculades, que podeu trobar llistades al web de transparència de CCOO de Catalunya. Les comunicacions s’han de referir a accions o omissions dels nostres organismes

Comunicacions anònimes

Anonimat Canal Denuncies

La bústia garanteix en tot moment la confidencialitat de les comunicacions i la indemnitat de qui comunica​. Les persones poden facilitar les seves dades identificatives i de contacte o, si ho prefereixen, també poden fer la comunicació de manera anònima. Teniu dues opcions per fer la comunicació de manera anònima:

Utilitzant el vostre navegador però sense facilitar les dades identificatives i de contacte. En aquest cas queda rastre de l’adreça IP des de la qual es fa la comunicació.

Garantint plenament l’anonimat de la comunicació en l’entorn digital (també de l’adreça IP, que pot identificar qui navega per Internet), utilitzant una xarxa d’anonimització. L’eina més utilitzada és la xarxa TOR. Per fer ús de l’eina TOR, cal baixar el navegador des de la pàgina de descàrrega. En aquest enllaç, podeu veure un vídeo tutorial sobre com descarregar el TOR.