Com ens organitzem?

Com ens organitzem?

A CCOO som molta gent!

A CCOO de Catalunya ens organitzem a partir de l’empresa, segons el sector de la producció a què pertanyem, i segons el territori on realitzem la nostra activitat laboral. Per tant, la nostra estructura és sectorial i territorial.

Banderes diverses de CCOO de Cat

Les federacions o l’organització del sindicat segons els sectors de producció

A l’empresa

L’estructura sectorial integra els treballadors i treballadores des del seu lloc de treball, segons el ram o el sector a què pertanyin:

 • Secció sindical d’empresa
 • Sindicat de ram, comarcal o intercomarcal
 • Federació de Catalunya de ram
 • Federació estatal

Les federacions

En concret, a Catalunya, hi ha les federacions de ram següents:

L’organització per territoris o les unions intercomarcals

L’estructura territorial integra les treballadores i els treballadors segons el territori on es troba el seu lloc de treball. Ho fem a través de les unions intercomarcals, que són les que agrupen més d’una comarca.

L’estructura confederal

On ens confederem?

L’estructura confederal és el conjunt de federacions de ram i d’organitzacions territorials que configuren, totes juntes, CCOO de Catalunya o, el que és el mateix, la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC).

Alhora, CCOO de Catalunya es confedera amb la resta de confederacions de nacionalitat o regió de l’Estat espanyol, i les federacions estatals de ram, en la Confederació Sindical de CCOO.

La confederació estatal, alhora, està afiliada a la Confederació Europea de Sindicats (CES-ETUC) i a la Confederació Sindical Internacional (CIS-ITUC).

Les fundacions i associacions

CCOO de Catalunya té tres fundacions i una associació que s’encarreguen de temes específics i igualment importants per al conjunt dels treballadors i les treballadores.

La Fundació Cipriano García

Contribueix a la recuperació de la memòria històrica del moviment obrer i dels moviments socials a Catalunya. S’encarrega del següent:

 • Impulsar, dissenyar i impartir accions formatives amb contingut social i sindical, adreçades als treballadors i treballadores, als seus representants que concorren a les candidatures de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i als afiliats i afiliades del sindicat.
 • Promoure la reflexió, l’estudi, la recerca i la investigació en relació amb la cultura i els valors de transformació social que defensa la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i els principis recollits en els seus Estatuts.
 • Recuperar, tractar, classificar, emmagatzemar, preservar i difondre el patrimoni històric documental de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, així com documents relacionats amb la història del moviment obrer a Catalunya, especialment a partir de la dècada dels seixanta.
 • Fomentar l’ús de la llengua catalana, com a llengua pròpia de Catalunya, i l’aranès, com a llengua pròpia de la Vall d’Aran.
Glifo Fundacio Cipriano Garcia Nou

Via Laietana, 16, 5a planta
08003 Barcelona
Tel.: 93 481 28 4193 481 28 52
[email protected]
https://ccoo.cat/ciprianogarcia

La Fundació Paco Puerto

Promociona la formació professional dels treballadors i treballadores de Catalunya i desenvolupa actuacions que contribueixin a la igualtat d’oportunitats dels treballadors i treballadores, en general, mitjançant la qualificació professional, l’assessorament i l’orientació.

 • Assessora i orienta els treballadors i les treballadores sobre les possibilitats i les alternatives d’ocupació.
 • Impulsa la inserció laboral i la qualificació professional dels treballadors i treballadores a través d’una formació que s’adapti a les seves necessitats i a les de les empreses.
 • Participa en projectes internacionals que promoguin tercers països amb qualssevol de les finalitats anteriors.
 • Promou la integració de la formació en la planificació estratègica de les empreses, relacionant-la amb els objectius propis, per fer front als requeriments dels mercats.
 • Fomenta el coneixement i l’ús de la llengua catalana com a element d’integració i cohesió social dels treballadors i les treballadores de Catalunya.
Glifo de la Fundació Paco Puerto de CCOO de Catalunya

Via Laietana, 16, 8a planta
08003 Barcelona
Tel.: 93 481 27 17
https://fundaciopacopuerto.cat/

La Fundació Pau i Solidaritat

La Fundació Pau i Solidaritat promou la defensa dels drets humans laborals al món a través de la cooperació sindical i transformadora.

És una organització no governamental per al desenvolupament (ONGD) que coopera amb organitzacions sindicals i populars de tot el món. Defensa els drets humans laborals al món i dona suport a la cooperació sindical al desenvolupament.

Glifo Fundació Pau i Solidaritat

Via Laietana, 16, 5a planta
08003 Barcelona
Tel.: 93 481 29 12
https://pauisolidaritat.ccoo.cat

El Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE)

El Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE) és una associació promoguda per CCOO de Catalunya que dona assessorament en matèria d’estrangeriamobilitat internacional i drets socials i laborals de les persones immigrades. Per realitzar aquesta tasca, el CITE compta amb el suport de diferents administracions de tots els àmbits i també d’altres entitats.

Des de la xarxa d’oficines del CITE s’ofereix, de manera gratuïta:

Glifo del Centre d'Informació per a Treballadors Estrangers, CITE
 • Assessorament i orientació sobre la llei d’estrangeria.
 • Tramitació de permisos de treball, de residència, de reagrupament familiar, etc.
 • Informació sobre el procediment d’accés a la nacionalitat.
 • Informació sobre la primera acollida i el coneixement de l’entorn.
 • Assessorament sobre mobilitat internacional de treballadors i treballadores.
 • Formació i sensibilització en temes vinculats al fet migratori.
 • Impartició del mòdul de coneixements laborals previst a la llei d’acollida de Catalunya.

Per fer consultes sobre estrangeria, tramitació de documents o mobilitat internacional, adreça’t a les oficines del CITE de CCOO de Catalunya.