Què és CCOO?

Què és CCOO?

CCOO és una organització sindical formada per homes i dones que ens afiliem de manera voluntària i solidària per defensar els nostres interessos, generals i específics, com a conjunt de treballadors i treballadores, i per aconseguir una societat més justa, democràtica i participativa.

CCOO és un sindicat reivindicatiu i participatiu que vol agrupar en el seu si el conjunt de treballadores i treballadors per defensar les seves reivindicacions i interessos. L’afiliació i la participació a CCOO fan els treballadors i treballadores protagonistes directes de la lluita pels seus drets.

Manifestacio amb gent de CCOO

CCOO és un sindicat nacional que lluita per aconseguir la completa igualtat de totes les persones que viuen i treballen a Catalunya, que rebutja qualsevol tipus de discriminació per raó d’origen geogràfic o lingüístic i que referma la plena solidaritat d’interessos del poble de Catalunya amb els altres pobles de l’Estat espanyol.

CCOO és un sindicat divers, en el qual s’acullen el conjunt de les distintes professions i col·lectius, i que vol representar de manera adequada els interessos del món assalariat, dels pensionistes, de les persones que estan a l’atur, de la immigració i del jovent.

CCOO és un sindicat plural, obert a tots els treballadors i treballadores, independentment de la seva ideologia, filosofia, concepció política o religiosa, dins del respecte als drets humans i a les normes democràtiques.

CCOO és un sindicat unitari i democràtic, on treballem per aconseguir la unitat del conjunt dels treballadors i treballadores i en el qual decidim les actuacions sindicals i el nostre funcionament a partir de les assemblees de les persones afiliades i dels òrgans de direcció i gestió que elegim democràticament.

CCOO és un sindicat que actua de manera autònoma i independent dels poders econòmics, de l’Estat i dels partits polítics.

CCOO és un sindicat sociopolític, en el qual treballem per millorar tot allò que ens afecta com a treballadores i treballadors, dins i fora de l’empresa.

CCOO és un sindicat internacionalista, des del qual fomentem la solidaritat amb tots els pobles del món que lluiten per les llibertats democràtiques, i amb els refugiats i refugiades, i els treballadors i treballadores que pateixen persecució pel fet d’exercir els seus drets sindicals i democràtics.

CCOO és un sindicat multiètnic que vol agrupar el conjunt dels treballadors i treballadores immigrants per defensar la igualtat de drets i la seva la inserció en la nostra comunitat.

Quina força té CCOO?

La nostra força és la de la participació del conjunt de l’afiliació en les nostres actuacions per defensar i aconseguir nous drets, i en la presa de decisions.

La força de CCOO és la teva sumada a la de la resta de persones que s’associen al nostre projecte sindical.

Com més persones ens afiliem i participem en el projecte sindical de CCOO, més gran serà la nostra força per millorar les condicions de treball a les empreses i les nostres condicions generals de vida.

Com pots participar a CCOO?

La teva pertinença a CCOO et permet participar en les decisions i en les activitats del sindicat. L’òrgan fonamental de participació i d’intervenció és la secció sindical. A més, pots participar en moltes altres tasques de solidaritat o de defensa de drets que realitza el sindicat a partir d’actuacions específiques, com les que fa Pau i Solidaritat, entre d’altres.

Quins drets tenen les persones afiliades a CCOO?

  • A participar en totes les activitats del sindicat, en l’àmbit que els correspongui, i a manifestar lliurement la seva opinió en els debats sindicals.
  • A ser elegits i a elegir persones per a qualsevol òrgan de direcció o gestió de l’organització.
  • A rebre l’assessorament sindical i tècnic adient sobre qualssevol dels problemes professionals i sindicals que els afectin.
  • A gaudir dels serveis de què, com a confederació, s’han dotat fins ara o es puguin dotar en el futur.