Dossier sindical d’igualtat

Documents en format RTF

El Servei Lingüístic de CCOO de Catalunya ha elaborat un dossier sindical d’igualtat amb l’objectiu de promoure l’ús del català en el món laboral i facilitar els recursos per exercir la tasca de responsable sindical d’igualtat.

El Dossier sindical d’igualtat es divideix en dues parts. En la primera s’explica què significa i quina tasca té encomanada la persona que ha de fer de responsable sindical d’igualtat. En la segona es recullen un seguit de documents sindicals que es poden utilitzar en el desenvolupament de la feina.

A continuació, podeu descarregar els documents inclosos en el dossier en format RTF: 

Declaració de compromís de la direcció de l’empresa
Declaració de compromís de les administracions públiques
Sol·licitud de reunió per a la constitució de la Comissió d’Igualtat a empreses de menys de 250 treballadors i treballadores
Sol·licitud de reunió per a la constitució de la Comissió d’Igualtat per a empreses de més de 250 treballadors i treballadores
Sol·licitud de reunió per a la constitució de la Comissió d’Igualtat a les administracions públiques
Model de reglament de la Comissió d’Igualtat
Model de sol·licitud d’informació a les empreses
Model de sol·licitud d’informació a les administracions públiques
Model de sol·licitud de mediació al Tribunal Laboral de Catalunya per a la constitució de la comissió de treball específica per a la igualtat d’oportunitats
Codi ètic per a l’empresa en matèria d’assetjament sexual i per raó de sexe
Enquesta prèvia per a l’elaboració d’un pla d’igualtat
Comunicació del nomenament del responsable sindical d’igualtat a l’empresa
Denúncia interna d’un cas d’assetjament sexual per raó de sexe
Denúncia davant la Inspecció de Treball d’un cas d’assetjament sexual i per raó de sexe
Denúncia interna sobre un cas de no respecte per la conciliació laboral, personal i familiar d’un treballador (o treballadora)
Denúncia davant la Inspecció de Treball sobre un cas de no respecte per la conciliació laboral, personal i familiar d’un treballador (o treballadora)
Denúncia interna d’un cas de cosificació de la dona
Denúncia davant la Inspecció de Treball d’un cas de cosificació de la dona
Sol·licitud de permís per malaltia d’un familiar
Sol·licitud de reducció de jornada per guarda legal d’un menor de dotze anys o d’una persona amb discapacitat física o psíquica
Sol·licitud de reducció de jornada per tenir cura de familiars dependents
Sol·licitud d’excedència voluntària
Sol·licitud d’excedència per cura de familiar dependent o fill a càrrec
Sol·licitud de permís per assumptes propis
Sol·licitud de permís de lactància
Sol·licitud de permís per matrimoni o per parella de fet
Sol·licitud de reincorporació al lloc de treball

Si ho preferiu, també podeu descarregar-vos el Dossier sindical d’igualtat en format PDF