CCOO desenvolupa una prova pilot per validar l’eina descriptiva per a la gestió del risc ergonòmic amb perspectiva de gènere

La integració de la perspectiva de gènere en la prevenció de riscos laborals és un objectiu destacat de l’Estratègia catalana de seguretat i salut laboral 2021-2026 (ECSSL) que cal continuar desenvolupant, ja que tal com situàvem en els informes ‘Influència de la robòtica en les condicions ergonòmiques dels llocs de treball’ i ‘Mirada de gènere en la identificació de riscos laborals’, actualment aquesta integració té una escassa execució en les pràctiques preventives de les empreses.

Per això, des de CCOO Catalunya, en col·laboració amb la Fundación 1º de Mayo, continuem amb la línia de recerca preventiva, iniciada al 2021 amb aquests dos informes, posant en pràctica l’eina descriptiva amb perspectiva de gènere per a la gestió del risc ergonòmic, mitjançant una prova pilot realitzada en diferents empreses per a la seva adaptació al context empresarial i la seva implementació per part de la representació legal de les persones treballadores i els comitès de seguretat i salut.

Els resultats i la validació d’aquesta eina ens permet posar a disposició dels delegats i delegades de prevenció un instrument per poder intervenir i realitzar propostes que tinguin en compte les diferències entre homes i dones, millorant la prevenció de l’exposició a riscos ergonòmics i de l’aparició de danys a la salut de caràcter musculoesquelètic.

Aquest projecte s’emmarca dins de les accions realitzades per CCOO de Catalunya per al desenvolupament dels objectius acordats en l’ECSSL, i en concret permetrà impulsar l’OE 1. Fomentar la qualitat de la prevenció de riscos laborals (especialment l’OP 1.4 Incorporar la perspectiva de gènere en la gestió de la prevenció a les empreses), així com l’objectiu vinculat amb la reducció de l’exposició de les persones treballadores als riscos ergonòmics (OP 3.2).

Feu clic per veure:

Amb el suport de:

Logo Gene Prevenvencio