Una mirada de gènere en la identificació dels riscos laborals

La nostra experiència sindical en salut laboral en el decurs del temps ens mostra com en la majoria de casos, les avaluacions de riscos laborals i la proposta de mesures preventives no tenen en compte la perspectiva de gènere, és a dir, no es consideren les diferències biològiques entre homes i dones, ni les desigualtats que pateixen les dones.

Des de CCOO de Catalunya i amb col·laboració amb ISTAS, hem realitzat la revisió i anàlisi de la distinta literatura científica i preventiva existent, tant a escala europea i internacional, com estatal i autonòmica, respecte de l’abordatge de la perspectiva de gènere en l’aplicació dels mètodes d’avaluació i la definició de mesures preventives.

Situem en aquest document les conclusions més rellevants, així com tota una sèrie de criteris preventius i sindicals, per facilitar als nostres delegats i delegades de prevenció, la realització de propostes per introduir aquesta perspectiva en les activitats preventives i en la negociació col·lectiva en salut laboral.

Aquest projecte s’emmarca dins de les accions realitzades per CCOO de Catalunya per al desenvolupament dels objectius acordats en l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2021-2026, i en concret permetrà impulsar l’objectiu transversal i l’objectiu operatiu (OP 1.4) relatius a la integració de la perspectiva de gènere en la salut laboral.

Feu clic per veure:

Amb el suport de:

Logotip del Departament d'Empresa i Treball. A la feina cap risc