Eina amb perspectiva de gènere per a la gestió del risc ergonòmic

L’informe ‘Herramienta con perspectiva de género para la gestión del riesgo ergonómico’ és el resultat de l’execució del projecte que s’emmarca dins de les accions realitzades per CCOO de Catalunya per al desenvolupament dels objectius acordats a l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2021-2026. En concret el desenvolupament d’aquest projecte permet impulsar dos dels objectius que incorpora l’estratègia. D’una banda, l’objectiu de reduir l’exposició de les persones treballadores als riscos ergonòmics (OP 3.2); i de l’altra, impulsar l’objectiu transversal i l’objectiu operatiu (OP 1.4) per a la integració de la perspectiva de gènere en salut laboral.

Des de CCOO de Catalunya, en col·laboració amb la Fundación 1º de Mayo, amb aquest treball es continua la línia de recerca preventiva amb perspectiva de gènere iniciada el 2021 a partir de la publicació de l’informe ‘Influència de la robòtica en les condicions ergonòmiques dels llocs de treball’ i de l’informe ‘Mirada de gènere en la identificació de riscos laborals’. Tots dos informes ens il·lustraven sobre les grans deficiències preventives i legals existents pel que fa a les metodologies d’avaluació de riscos tenint en compte el biaix del gènere.

Aquest document, centrat en la gestió del risc ergonòmic des d’una perspectiva de gènere, obeeix a la necessitat de proporcionar eines d’acció sindical en salut laboral als nostres delegats i delegades de prevenció i a les persones treballadores, en general. La temàtica adquireix més rellevància si tenim en compte que a la darrera edició de l’enquesta sobre la gestió de la prevenció de riscos laborals a les empreses de Catalunya, realitzada per l’Institut Català de Seguretat i Salut (ICSSL) i publicada el 2021, ens indica entre altres deficiències de la gestió preventiva al nostre país, la dada següent: només entre el 0,1% i el 13,7% de les empreses han completat el procés devaluació de manera específica segons els riscos existents als llocs de treball i han dut a terme la planificació i implementació de les mesures preventives.

Feu clic per veure:

Documents en català:

Documents en castellà:

Amb el suport de:

Logo Departament Empresa Treball A La Feina Cap Risc 2022