Conceptes bàsics en prevenció de riscos laborals (PRL)

Salut

Segons l’Organització Mundial de la Salut, és un estat de complet benestar físic, mental i social, i no només d’absència de malalties. El dret que tenim les persones treballadores a una protecció eficaç de la nostra salut suposa tot un seguit d’obligacions empresarials.

Targeta 1 Conceptes Basics En Prevencio De Riscos Laborals Prl

Prevenció

Conjunt d’activitats que l’empresa ha adoptat o té previstes, en cadascuna de les etapes o dels elements de l’activitat productiva, amb la finalitat d’evitar o reduir els riscos laborals fins a nivells tolerables per a la salut.

Perill

Font, situació o acte que potencialment pot produir una lesió o un dany a la salut de les persones. S’han d’identificar tots els perills laborals i eliminar-los sempre que sigui possible. Per exemple, treballar a una altura determinada és, en si mateix, una situació de perill.

Risc laboral

Possibilitat que un perill concret es materialitzi en un dany a la salut. A diferència del perill, el risc integra dos elements de valoració (probabilitat que es produeixi el dany i severitat o magnitud del dany) que s’han de valorar conjuntament per qualificar-ne la gravetat.

Per exemple, la gravetat de la caiguda en altura (risc) dependrà de si es disposa d’equips de treball i mesures preventives adequades i de la distància de caiguda que s’ha de recórrer.

Segons les diferents disciplines preventives, els riscos poden ser: de seguretat, higiènics (ja siguin químics, biològics o físics), ergonòmics o de l’organització del treball o psicosocials.  

Targeta 2 Conceptes Basics En Prevencio De Riscos Laborals Prl

Risc laboral greu i imminent

Aquell que es pot materialitzar de manera probable en un futur immediat i pot suposar un dany greu per a la salut de les persones treballadores. Per exemple, treballar amb una màquina que pot produir amputacions o atrapaments, sense mecanismes de seguretat, o treballar amb amiant sense mesures preventives.

Condició de treball

Qualsevol característica de la feina que pugui tenir una influència significativa en la generació de riscos laborals (locals, instal·lacions, equips de treball, productes que s’utilitzen, condicions ambientals, procediments, organització i ordenació del treball, etc.).

Equip de treball

Qualsevol instal·lació, màquina o instrument que s’utilitzi a la feina.

Avaluació de riscos

Procés dirigit a estimar la magnitud dels riscos que no s’hagin pogut evitar, obtenint la informació necessària perquè l’empresari o empresària estigui en condicions de prendre decisions adequades sobre les mesures preventives que cal adoptar. Cada tipus de risc s’ha d’avaluar amb un mètode i una tècnica diferents, i per valorar-los s’ha d’integrar la perspectiva de gènere en el procés.

Targeta 3 Conceptes Basics En Prevencio De Riscos Laborals Prl

Planificació preventiva

Conjunt d’actuacions i mesures preventives que l’empresa ha d’implementar per eliminar o controlar els riscos laborals, planificant-les i identificant-ne l’ordre de prioritats en funció de la magnitud i del nombre de persones treballadores exposades. Ha de complir els requisits establerts legalment, i conjuntament amb l’avaluació de riscos és un instrument clau per fer efectiva la prevenció.

Mesures de prevenció

Aquelles que eliminen o disminueixen el risc a l’origen minimitzant la probabilitat que es materialitzi. Per exemple, substituir una màquina que fa soroll o un producte químic perillós per un altre que no ho sigui, dissenyar ritmes de treball adequats, etc.

Mesures de protecció

No actuen sobre la probabilitat del risc, sinó que redueixen els seus possibles efectes negatius. Poden ser de:

  • Protecció col·lectiva per protegir simultàniament diversos treballadors o treballadores, com ara baranes o xarxes de seguretat per a les caigudes en altura, extintors d’incendi, apantallaments i tancaments acústics, etc.
  • Protecció personal o individual (orelleres o taps contra el soroll, guants, mascaretes, botes, cinturons o arnesos, casc, etc.).

Sempre s’ha d’anteposar la protecció col·lectiva a la individual.

Targeta 4 Conceptes Basics En Prevencio De Riscos Laborals Prl

Danys derivats del treball

Malalties, patologies o lesions sofertes amb motiu o ocasió del treball. Es produeixen perquè no s’ha fet una prevenció adequada.

Si vols saber més sobre els accidents de treball i les malalties professionals, consulta la nostra píndola.

Conceptes Basics En Prevencio De Riscos Laborals Prl
Conceptos Basicos En Prevencion De Riesgos Laborales Prl

Feu clic per veure la infografia “Conceptes bàsics en prevenció de riscos laborals (PRL)” en català o la infografia “Conceptos básicos en prevención de riesgos laborales (PRL)” en castellà

Recorda: el perill és inherent a una feina determinada. En canvi, el risc es tria i suposa l’absència d’activitats preventives adequades per part de l’empresa.

Per a més informació, contacta amb els teus delegats i delegades de CCOO o consulta’ns

Amb el suport de:

Logo Departament Empresa Treball A La Feina Cap Risc 2022