Els nostres comptes

Els nostres comptes

La transparència és i ha estat sempre una característica fonamental de l’acció de CCOO de Catalunya. És per això que des de fa anys lliurem, un cop auditats, els nostres comptes a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

  1. Com ens financem?
  2. Sous i dietes
  3. Declaració de béns

Com ens financem a CCOO de Catalunya?

A CCOO de Catalunya considerem que és important saber com ens financem, quins són els nostres ingressos i les nostres despeses.

El tancament de l’exercici 2021 presenta un resultat positiu en el conjunt de la CS CONC d’1.574.690 euros. El balanç integrat a 31 de desembre de 2021 mostra un patrimoni sanejat i una situació de solvència global a curt i a mitjà termini. Les organitzacions que composen la CONC (federacions sectorials i unions territorials) també presenten resultats positius.

La major part dels ingressos del sindicat, el 85,49 %, prové de fonts pròpies (quotes d’afiliació, assessorament sindical i jurídic…) mentre que les subvencions només suposen un 14,51 % dels ingressos de CCOO. Aquest fet garanteix la viabilitat de l’activitat sindical i la independència del sindicat.

Pel que fa referència a les despesesel 70,14 % del valor de les quotes que aporten els afiliats i afiliades es destina al pagament de les despeses de personal, mentre que 29,86 % restant serveix per cobrir altres serveis.

Infografia Comptes Auditats 2021

CCOO denuncia que el finançament públic dels sindicats és molt insuficient en relació amb les funcions que els encomana la legislació. Els sindicats més representatius negociem els convenis col·lectius que cobreixen les condicions laborals del 70 % de la població assalariada. Mitjançant la concertació social i la participació institucional cooperem en l’elaboració i seguiment de les polítiques públiques que sostenen l’estat del benestar per al 100 % de la població. Aquestes tasques requereixen temps i personal tècnic que estan pagant sobretot les persones afiliades.

CCOO de Catalunya vol fer evident la seva ferma voluntat de deixar clar l’origen i la destinació dels recursos de què disposa per garantir que la societat catalana pugui conèixer aquests comptes. Igualment estem disposats a sotmetre la gestió dels recursos a controls públics.

A continuació, detallem quines són les nostres previsions per a l’any 2022. El 2 de maig de 2022 el Consell Nacional ha aprovat el Pressupost Integrat de la CS de la CONC (CCOO de Catalunya) per a l’exercici 2022.

Sous i dietes

Sous i dietes

Retribucions, dietes i quilometratge

En el marc de la continuada actuació de CCOO de Catalunya per aconseguir transparència en l’ús dels recursos públics a les organitzacions sindicals i empresarials, el sindicat fa públiques diverses dades en relació amb les retribucions del personal laboral i sindicalista, les dietes, el quilometratge i els diversos convenis vigents a CCOO de Catalunya.

Retribucions, dietes i quilometratge

Acord laboral i acord regulador de la dedicació sindical

Declaració de béns

Declaració de béns. Claus

El nostre codi ètic té com a objectiu millorar el funcionament i la transparència del sindicat, i, a la vegada, posar en relleu els seus valors. No són meres orientacions, sinó normes precises acompanyades del criteri de tolerància zero davant dels incompliments.

CCOO de Catalunya també es compromet a reforçar i a millorar, si escau, els procediments interns referents al dret dels càrrecs dirigents a garantir la presumpció d’innocència i el dret a l’honor, el dret a la intimitat d’informació econòmica i patrimonial d’especial sensibilitat com aquesta, i el dret a la protecció de dades de caràcter personal.

Feu clic per veure: