Què entén CCOO de Catalunya per cultura preventiva?

Què és la cultura preventiva?

És el resultat del conjunt de creences, valors i actituds que es comparteixen dins d’una societat o empresa i que impulsen les actuacions i els comportaments envers la seguretat i la salut de les persones. Per tant, és molt més que una simple declaració de principis o un codi ètic: és allò que diu i també allò que fa.

Instagram Sl 122023

Totes les empreses tenen una cultura preventiva, més positiva o menys, però a totes hi ha uns valors i unes creences que defineixen la qualitat de les pràctiques preventives que realment fan.

EXEMPLES DE VALORS POSITIUS

 • Compromís amb la millora de les condicions de treball.
 • Respecte pels drets col·lectius i individuals.
 • Igualtat i no discriminació.
 • Negociació i diàleg social.
 • Seguretat i salut.
 • Transparència.

EXEMPLES D’ACTITUDS I COMPORTAMENTS POSITIUS

 • Establir i executar polítiques actives per protegir i promocionar la salut de les persones treballadores.
 • Proporcionar els mitjans humans i materials necessaris.
 • Investigar els accidents de treball i les malalties professionals per millorar la prevenció i per no buscar culpables.
 • Fomentar la participació de les persones treballadores i dels seus representants.
 • Promoure la col·laboració entre totes les persones que formen part de l’empresa.
 • Sensibilitzar i conscienciar en matèria de seguretat i salut de les persones treballadores
Instagram Sl 1220232

Des de CCOO pensem que una definició de cultura preventiva, en el seu sentit més positiu, té alguns trets característics, com són:

 1. Ha d’interioritzar la salut en la seva dimensió més àmplia, incorporant-hi la salut física, la social i la mental.
 2. Ha d’incorporar la perspectiva feminista i promoure la igualtat efectiva entre els homes i les dones.
 3. Ha de reconèixer la diversitat i fomentar l’eliminació de discriminacions envers les persones LGTBI+, i també envers altres col·lectius que poden patir més situacions de vulnerabilitat, com ara els joves, les persones migrants, els treballadors i treballadores autònoms o les persones amb diversitat funcional o amb malalties cròniques.
 4. Ha de prioritzar condicions de treball dignes, en línia amb l’Agenda 2030: el disseny dels models productius ha d’entendre que els pràctiques preventives són requisits inherents a l’organització productiva i, per tant, el rendiment econòmic no pot passar per sobre de la protecció de la salut.
Instagram Sl 1220233
 1. S’ha de sostenir sobre el respecte als drets laborals i fonamentals. En aquest sentit, la protecció de la salut i la seguretat de les persones ha de ser un valor en si mateix.
 2. Ha d’estar enfocada al control efectiu dels riscos. Per això és imprescindible el compromís visible de la direcció perquè la cultura preventiva s’arreli integrada en la gestió empresarial.
 3. Ha de promoure la participació real de les persones treballadores i dels seus representants en les decisions.
 4. S’ha d’entendre com una qualitat compartida i, per tant, el primer nivell d’intervenció és l’organitzatiu, no l’individual.
Instagram Sl 1220234
Infografia Sl 122023

Fes clic per veure la infografia “Què entén CCOO de Catalunya per cultura preventiva?” en castellano

Per a més informació, contacta amb els teus delegats i delegades de CCOO o consulta’ns.

Amb el suport de:

Logo Gene Prevenvencio