Dossier de salut laboral. Del manual de ‘Papers sindicals’

Documents en format RTF

El Servei Lingüístic de CCOO de Catalunya ha elaborat un dossier de salut laboral amb l’objectiu de promoure l’ús del català en el món laboral a través de la tasca que es fa en l’àmbit de salut laboral.

El dossier de salut laboral explica què és un delegat o delegada de prevenció, quines són les tasques habituals que desenvolupa, què és un comitè de seguretat i salut, i quin funcionament té. Així mateix, i com a fet més significatiu, inclou els models de documents relatius a la salut laboral, actualitzats i redactats en català, tot incidint en la importància de fomentar l’ús de la llengua catalana en aquest àmbit i explicant els recursos que el Servei Lingüístic del sindicat posa a disposició de l’organització. 

– Comunicació del nomenament del delegat/ada de prevenció a les empreses de fins a 30 treballadors/es
– Comunicació del nomenament del delegat/ada de prevenció a les empreses de més de 30 treballadors/es
– Sol·licitud d’hores per assistir a la formació organitzada pel sindicat
– Sol·licitud d’informació en matèria de seguretat i salut a la feina
– Sol·licitud de constitució del comitè de seguretat i salut
– Sol·licitud de convocatòria extraordinària del comitè de seguretat i salut
– Sol·licitud d’ampliació de l’ordre del dia d’una reunió del comitè de seguretat i salut
– Comunicació de l’assistència d’un assessor/a sindical al comitè de seguretat i salut
– Comunicació a l’empresa de deficiències en matèria de seguretat i salut en el treball
– Demanda d’actuació de l’empresa o del comitè de seguretat i salut
– Denúncia davant la Inspecció de Treballo la Delegació Territorial de Treball
– Sol·licitud de comunicació de resultats individuals de la vigilància de la salut
– Sol·licitud de conclusions col·lectives derivades de la vigilància de la salut
– Sol·licitud de formació en prevenció de riscos
– Sol·licitud d’informació i consulta sobre el pla de prevenció
– Sol·licitud d’informació i consulta sobre l’avaluació de riscos
– Qüestionari sobre riscos i danys
– Qüestionari sindical d’investigació d’accidents i incidents de treball
– Sol·licitud a la mútua de la còpia integra de la documentació mèdica
– Sol·licitud de la còpia del conveni d’associació amb la mútua col·laboradora de la Seguretat
– Sol·licitud de la còpia del concert d’activitats preventives

Si ho preferiu, també podeu descarregar-vos el dossier de salut laboral en format PDF