Comitè de seguretat i salut: tot el que has saber

Què és un comitè de seguretat i salut (CSS)?

És l’òrgan de participació intern on l’empresa ha de realitzar als delegats i delegades de prevenció la consulta regular i periòdica de totes les qüestions relacionades amb la protecció de la salut de les persones treballadores i dels riscos laborals.

És un òrgan consultiu i col·legiat, és a dir, creat formalment i amb unes funcions definides legalment, on la representació de les persones treballadores poden comunicar les seves propostes i promoure millores de les condicions de treball.

Targeta 1 Comite De Seguretat I Salut Tot El Que Necessites Saber

Composició i constitució

Està format en mateix nombre pels:

 • Delegats i delegades de prevenció.
 • Representants de l’empresa.

S’ha de constituir a totes les empreses o centres de treball que tinguin 50 persones treballadores o més.

Periodicitat

El CSS s’ha de reunir:

 • Com a mínim, trimestralment.
 • Sempre que alguna de les parts ho sol·liciti.

Participació

A les reunions poden participar amb veu i sense vot:

 • Delegats i delegades sindicals.
 • Tècnics i tècniques de prevenció de l’empresa.
 • Persones treballadores de l’empresa amb informació sobre les qüestions concretes que s’hi debatin.
 • Persones que assessoren els delegats i delegades o tècnics i tècniques aliens a l’empresa.
Targeta 2 Comite De Seguretat I Salut Tot El Que Necessites Saber

Competències

 • Participar en l’elaboració, la posada en pràctica i l’avaluació dels plans i dels programes de prevenció de riscos a l’empresa.
 • Debatre l’organització preventiva de l’empresa i els projectes sobre l’organització del treball i les noves tecnologies.
 • Promoure iniciatives sobre mètodes i procediments preventius i proposar a l’empresa la millora de les condicions o la correcció de les deficiències existents.

A les empreses de menys de 50 persones treballadores, aquestes competències les han d’exercir els delegats i delegades de prevenció.

Facultats

 • Conèixer directament la situació preventiva de l’empresa, realitzant les visites que es considerin oportunes.
 • Conèixer tota la documentació i els informes relatius a les condicions de treball i a l’activitat preventiva.
 • Conèixer i analitzar els danys produïts en la salut de les persones treballadores per proposar accions preventives amb l’objectiu d’evitar que es repeteixin.
Targeta 3 Comite De Seguretat I Salut Tot El Que Necessites Saber

Per què el CSS és important per als treballadors i treballadores?

És l’òrgan que canalitza a l’empresa la participació de les persones treballadores en matèria de salut laboral. És, per tant, un instrument clau per a l’expressió col·lectiva dels interessos i dels drets de les persones treballadores en aquesta matèria amb el qual els delegats i delegades de prevenció poden expressar les opinions i les reivindicacions de la plantilla.

Per fer-ho, la representació de les persones treballadores pot accedir a tota la documentació preventiva i relativa a les teves condicions de treball, incloses les relacionades amb la seva organització (horaris, torns, ritme i càrregues de treball, assetjament, etc.), i analitzar-la.

La participació activa dels delegats i delegades de prevenció al CSS contribueix a:

 • Promoure més activitats preventives i de més qualitat a les empreses.
 • Posar fre a la precarietat a les empreses i millorar les condicions de treball i la qualitat de vida de les persones.
 • Reduir els accidents de treball i les malalties professionals.
 • Millorar la salut dels treballadors i treballadores.
Targeta 4 Comite De Seguretat I Salut Tot El Que Necessites Saber
Infografia Comite De Seguretat I Salut Tot El Que Necessites Saber
Infografia Comite De Seguridad Y Salud Todo Lo Que Necesitas Saber

Feu clic per veure la infografia “Comitè de seguretat i salut: tot el que necessites saber” en català o la infografia “Comité de seguridad y salud: todo lo que necesitas saber” en castellano

Per a més informació, contacta amb els teus delegats i delegades de CCOO o consulta’ns.

Amb el suport de:

Logo Departament Empresa Treball A La Feina Cap Risc 2022