Guia sobre plans d’igualtat a les empreses

Des del dia 7 de març de 2022 totes les empreses de més de 50 persones treballadores, han de tenir signat un Pla d’Igualtat negociat amb la representació sindical. A CCOO negociem a les empreses treballant per aconseguir la Igualtat real. Per donar resposta a aquest objectiu, els continguts mínims que haurà de tenir un pla d’Igualtat seran:

Igualtat Plans Igualtat Empreses
Igualtat Proces De Seleccio 2
Igualtat Formacio 3
Igualtat Promocio 4
Igualtat Conciliacio I Corresponsabilitat 5
Igualtat Prevencio Assetjament Sexual 6

Procés de selecció

Accedir als processos en igualtat de condicions. Incloure mesures orientades a incorporar dones en àmbits amb menor presència femenina, i que no se’ns preguntin coses, com si tenim fills o si pensem tenir-los, o quina és la nostra situació personal respecte a les cures.

Contractació

Volem treballar amb contractes indefinits i a temps complet, volem seguretat pel futur, viure dignament i no arrossegar precarietat al llarg de la vida.

Promoció

Exigim trencar el sostre de vidre i arribar als llocs de direcció en les mateixes condicions que els homes.

Retribucions

Per eliminar La bretxa salarial que existeix en totes les ocupacions, i és més elevada en sectors molt feminitzats. Exigim que la valoració de llocs de treball, es faci amb la voluntat d’eliminar aquesta discriminació i es remunerin els treballs d’igual valor amb igual salari i demanant el registre retributiu a totes les empreses.

Formació

Exigim accés a la formació amb igualtat d’oportunitats, per al desenvolupament de les carreres professionals i tenir més oportunitats de promoció laboral. Accedir a llocs de treball qualificats i amb millor remuneració.

Conciliació i corresponsabilitat

Exigim mesures per poder conciliar la nostra vida laboral, personal i familiar i polítiques a les empreses que afavoreixin la corresponsabilitat i generin valor a la tasca de cures, per evitar la pèrdua salarial i d’oportunitats que pateixen les dones.

Prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe

Exigim protocols coneguts i accessibles des del 1er dia de la relació laboral, per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a la feina, que atempta contra drets d’igualtat fonamentals bàsics com són la llibertat, la intimitat, la dignitat, la no-discriminació per raó de sexe, la seguretat, la salut i la integritat física i moral.

Violència de gènere

Accions i mesures concretes per protegir i acompanyar a qualsevol víctima de violència de gènere.

Infografia Plans Igualtat A Les Empreses