Ocupacions verdes i riscos laborals

Les transicions ecològica i digital estan introduint canvis ràpids als llocs de treball que poden afectar la seguretat i la salut de moltes persones treballadores, en augmentar factors de risc ja existents o generar nous riscos per a molts professionals.

Targeta 1 Ocupacions Verdes I Riscos Laborals

Què són les ocupacions verdes?

Són llocs de treball que contribueixen a la conservació, la restauració i la millora de la qualitat del medi ambient en qualsevol sector econòmic (agricultura, indústria, construcció, administració i serveis). S’associen a:      

  • La millora de l’eficiència del consum d’energia, matèries primeres i aigua.
  • La limitació de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.
  • La minimització o l’evitació de la generació de residus i contaminació.
  • La protecció i la restauració dels ecosistemes i la biodiversitat.
  • L’adaptació al canvi climàtic.
Targeta 2 Ocupacions Verdes I Riscos Laborals

Les ocupacions verdes són, per tant, una peça clau per a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (Agenda 2030) i es preveu que generin molts llocs de treball en tota una varietat de sectors que suposen un gran repte en l’àmbit de la seguretat i la salut laboral, per la creació o la transformació dels riscos als quals es poden exposar les persones treballadores.

Exemples dels riscos i de les implicacions més freqüents en diferents sectors de les noves ocupacions verdes

SectorsCaracterístiquesRiscos laborals afectats
Construcció sostenible— Ús de nous materials i noves tecnologies en la construcció o la rehabilitació d’edificis més ecològics.
— Dissenys més ecològics per aprofitar els recursos naturals.
— Agents químics (fibres de vidre, llana mineral i fibres ceràmiques o amiant; pintures; adhesius, etc.).
— Caigudes en altura, cremades, cops…
Residus i tractament d’aigües residuals— Augment del volum i de la varietat dels residus per gestionar.
— Canvis en els procediments per al seu tractament i/o eliminació.
— Inhalació o ingesta de substàncies nocives tòxiques, exposició a agents biològics, nanomaterials, bioaerosols, biomassa, etc.
— Caigudes, atrapaments amb maquinària o vehicles, incendis, atropellaments, etc.
Transport— Manteniment i càrrega de vehicles elèctrics.
— Canvis en l’aerodinàmica, els sistemes d’aïllament dels vehicles o els neumàtics utilitzats per millorar l’eficiència del combustible.
— Nous combustibles que contenen tòxics.
— Riscos elèctrics, d’incendi i d’explosió.
— Accidents de trànsit.
— Soroll.
— Exposició a agents químics continguts en els combustibles o per fuites de gasos o líquids continguts a les bateries.
Energia solar— Treballs elèctrics i de lampisteria per la instal·lació de panells fotovoltaics o escalfadors d’aigua en teulades.
— Fabricació, manteniment, neteja i eliminació o reciclatge dels panells amb substàncies químiques.
Caiguda en altura.
— Riscos elèctrics, cremades…
— Exposició a fenòmens meteorològics adversos (vent, pluja, calor extrema, etc.).
— Exposició a agents químics (àcid fluorhídric, cadmi, silici, etc.).
Targeta 3 Ocupacions Verdes I Riscos Laborals
Targeta 4 Ocupacions Verdes I Riscos Laborals
Targeta 5 Ocupacions Verdes I Riscos Laborals
Targeta 6 Ocupacions Verdes I Riscos Laborals

Totes aquestes feines també poden suposar canvis en l’exposició a riscos ergonòmics (postures inadequades, manipulació de càrregues, moviments repetitius…) i psicosocials (adaptació a nous procediments o tecnologies, augment de les càrregues de treball, monotonia, etc.).

Infografia Ocupacions Verdes I Riscos Laborals
Infografia Ocupaciones Verdes Y Riesgos Laborales

Feu clic per veure la infografia “Ocupacions verdes i riscos laborals” en català o la infografia “Ocupaciones verdes y riesgos laborales” en castellà.

Si vols saber més sobre els riscos emergents en aquestes professions o en altres sectors, com el turisme, l’agricultura, la indústria o l’energia eòlica, consulta el nostre full informatiu.

No et quedis mai amb el dubte, contacta amb els teus delegats i delegades de CCOO o consulta’ns.


Amb el suport de:

Logo Departament Empresa Treball A La Feina Cap Risc 2022