Dictamen 01/2024 sobre l’Avantprojecte de llei dels instruments de provisió del Sistema Públic de Serveis Socials

El dictamen va ser aprovat per la Comissió Executiva per delegació del Ple del CTESC, el 4 de març del 2024, amb els vots particulars conjunts de CCOO de Catalunya i la UGT,  els vots particulars de Foment del Treball, de PIMEC, i el vot particular conjunt de la Confederació de Cooperatives de Catalunya i la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya.

L’Avantprojecte de llei té per objecte regular els instruments no contractuals de provisió del Sistema Públic de Serveis Socials de Catalunya, en què participen les entitats públiques i privades que formen part de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública. També crea l’Agència Pública de Serveis Socials de Catalunya, com a instrument públic per a la gestió directa dels serveis socials competència del departament competent en matèria de serveis socials de l’Administració de la Generalitat.

L’Avantprojecte de llei té com a finalitat garantir:

a) La prestació de serveis socials de qualitat a la ciutadania en què es prioritzi el valor del resultat de la prestació i el seu impacte social, sota els principis públics d’universalitat, d’assegurament, de finançament i de planificació.

b) L’equivalència del contingut de les prestacions, dels nivells de qualitat, dels mecanismes d’avaluació i control públics i de la garantia de les persones usuàries, amb independència que l’Administració gestioni directament els serveis o que ho faci amb la col·laboració d’entitats privades.

c) La millora de la gestió dels centres propis del departament competent en matèria de serveis socials de l’Administració de la Generalitat mitjançant fórmules organitzatives adequades a la naturalesa i les necessitats dels serveis.

Per tant, l’Avantprojecte pretén:

  • Garantir que la prestació dels serveis socials es realitzi amb la major eficiència i eficàcia, tant pel que fa a la seva tramitació com el seu cost.
  • Assegurar-se que la prestació dels serveis socials es formalitzi àgilment, amb un sistema independent al dels contractes públics, es faci amb totes les garanties, amb publicitat suficient i s’ajusti als principis de lliure concurrència, transparència i no discriminació i als paràmetres de la normativa i jurisprudència europees actuals, reforçant el paper de les entitats del tercer sector social en termes de solidaritat social i eficiència pressupostària.
  • Coordinar els sistemes de provisió amb la programació territorial dels serveis públics i impulsar la col·laboració entre administracions.
  • Proveir amb la major celeritat i eficiència.