Què és un equip de protecció individual (EPI)?

 • Qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat per la persona treballadora per protegir-la d’un o diversos riscos laborals identificats i valorats prèviament en l’avaluació de riscos.
 • Qualsevol complement o accessori que sigui indispensable per al funcionament correcte de l’EPU i per protegir el treballador o treballadora (per exemple, mosquetons i connectors de sistemes anticaigudes, filtres de mascaretes, etc.).
Instagram Sl 112023 1

Tipus d’EPI

 • De cap
 • Auditius
 • D’ulls i cara
 • Respiratoris
 • De mans i braços
 • De peus i cames
 • De pell
 • Del cos

Un EPI no elimina el risc de patir un accident. Serveix per protegir la persona treballadora de les seves conseqüències.

Instagram Sl 1120232 1

Quins elements no es consideren EPI?

 • La roba de treball i els uniformes que no estan destinats a protegir davant de riscos laborals.
 • Els equips dels serveis de socors i salvament.
 • Els equips de protecció individuals dels militars, dels policies i dels serveis de manteniment de l’ordre.
 • Els equips de protecció individual dels mitjans de transport per carretera (per exemple, cinturons de seguretat).
 • Els aparells portàtils per a la detecció i la senyalització dels riscos i dels factors de molèstia (per exemple, detectors de gasos).

Quan s’han d’utilitzar els EPI?

Quan és impossible eliminar el risc i no es poden aplicar mesures de protecció col·lectiva (baranes, plataformes, etc.) o bé quan aquestes són insuficients per protegir la persona treballadora.

Instagram Sl 1120233

Condicions que han de complir

 • Protegir eficaçment dels riscos laborals.
 • No provocar riscos addicionals o molèsties.
 • Adaptar-se a l’anatomia o a les condicions fisiològiques de cada persona.
 • Ser compatibles entre si.
 • Ser d’ús personal, excepte si les circumstàncies n’exigeixen l’ús compartit, sempre en condicions higièniques adequades (nets i desinfectats).
 • Ser revisats abans de fer-los servir.
 • Dur a terme la utilització, l’emmagatzematge, el manteniment, la neteja i la reparació segons les instruccions del fabricant.

Requisits dels EPI

 • Disposar del marcatge CE.
 • Anar acompanyat del manual d’instruccions del fabricant.
 • Complir amb les normes tècniques harmonitzades que l’afectin (normes UNE-EN).
 • Comptar amb la declaració de conformitat de la UE, en què el fabricant assegura que l’EPI s’ajusta als assajos i als criteris de qualitat, i té unes propietats i unes prestacions concretes per protegir d’un risc específic.
Instagram Sl 1120234 1

Drets de les persones treballadores

 • Rebre gratuïtament de l’empresa els EPI que hagin d’utilitzar i que aquests siguin substituïts quan estiguin deteriorats o caducats.
 • Disposar d’informació comprensible sobre els riscos contra els quals protegeix cada EPI i de les activitats en què s’han d’utilitzar, així com el manual d’instruccions.
 • Rebre formació, si cal amb sessions pràctiques, sobre com i quan utilitzar-los, emmagatzemar-los i mantenir-los.
 • Ser consultades i participar en totes les decisions relatives als EPI a través dels delegats i delegades de prevenció.

Recorda que has d’utilitzar, cuidar i guardar els EPI de manera correcta, així com informar el teu superior immediat de qualsevol anomalia o defecte que hi observis. Revisa’ls abans d’utilitzar-los!

Instagram Sl 1120235

Per a més informació, contacta amb els teus delegats i delegades de CCOO o consulta’ns.

Amb el suport de:

Logo Gene Prevenvencio