Guia de Prevenció de Riscos als Llocs de Treball

Prevenció als Llocs de Treball

La gran varietat de situacions i riscos possibles en una tasca planteja una certa complexitat en l’elecció de les mesures preventives més adequades. Conèixer la varietat de riscos i desenvolupar-se amb certa desimboltura a l’hora de proposar les mesures més eficaces sense trobar-se paralitzats per la possible complexitat, és vital per poder exercir adequadament les funcions representatives del delegat, delegada de prevenció.

Guia de prevenció de riscos als llocs de treball