Manual per a la identificació i avaluació de riscos laborals de la Generalitat de Catalunya

Full informatiu per a delegats i delegades de prevenció inclòs en la convocatòria d’accions transversals AT2017-0085

Per millorar les condicions de treball a les empreses, abans de fer l’avaluació de riscos, cal actuar sobre totes les situacions de risc que són evitables i eliminar-les. A continuació, l’empresari està obligat a realitzar l’avaluació dels riscos laborals a les empreses sobre tots aquells riscos que no s’han pogut evitar. Amb aquest principi s’inicia el manual, tot desenvolupant, posteriorment, quins mètodes d’avaluació es poden utilitzar per a cadascun dels riscos identificats. Un manual que desenvolupa, de manera integrada i multidisciplinària, com abordar l’avaluació del conjunt dels riscos, és a dir, els relacionats amb la seguretat, la higiene, l’ergonomia i l’organització del treball (o riscos psicosocials).

L’objectiu d’aquest full sindical és assenyalar el contingut del manual, així com les oportunitats que aporta per a la participació dels delegats i delegades de prevenció en l’avaluació de riscos.

Català
Castellà

Aquesta fitxa s’emmarca en el projecte de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, FSP, en la convocatòria d’accions transversals AT2017-0085.

Finançat per:
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales.