Proposta de Reglament Intern del Comitè de Seguretat i Salut

La Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals recull el dret dels treballadors i treballadores a participar en la Gestió Preventiva de les Empreses. En les empreses de més de 50 treballadors i treballadores i amb representació sindical, aquesta participació es canalitza mitjançant les reunions del Comitè de Seguretat i Salut (CSS) periòdiques entre la representació de l’empresa i els delegats i delegades de prevenció.

L’article 38.3 de la Llei 31/1995, indica que el CSS  ha d’establir les seves normes de funcionament. Convé que aquestes normes estiguin recollides en forma de reglament, el qual s’ha d’acordar entre les parts.

Des de CCOO facilitem una proposta de reglament intern del comitè de seguretat i salut perquè els nostres delegats i delegades puguin adaptar-la, d’acord a les característiques de l’empresa i als recursos dels quals es disposi.

Amb el suport de:

Logotip del Departament d'Empresa i Treball. A la feina cap risc