Proposta de Reglament Intern del Comitè de Seguretat i Salut

La Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals recull el dret dels treballadors i treballadores a participar en la Gestió Preventiva de les Empreses. En les empreses de més de 50 treballadors i treballadores i amb representació sindical, aquesta participació es canalitza mitjançant les reunions del Comitè de Seguretat i Salut (CSS) periòdiques entre la representació de l’empresa i els delegats i delegades de prevenció.

L’article 38.3 de la Llei 31/1995, indica que el CSS  ha d’establir les seves normes de funcionament. Convé que aquestes normes estiguin recollides en forma de reglament, el qual ha d’acordar-se entre les parts.

Des de CCOO facilitem una proposta de reglament intern del comitè de seguretat i salut perquè els nostres delegats i delegades puguin adaptar-la, d’acord amb les característiques de l’empresa i als recursos dels quals es disposi.

Amb el suport de:

Logotip del Departament d'Empresa i Treball. A la feina cap risc