La salut laboral a les ETT

Segons les estadístiques oficials, els treballadors i treballadores temporals tenen més probabilitat de patir un accident de treball que les persones amb un contracte indefinit. A les empreses de treball temporal (ETT) els accidents de treball més habituals es produeixen per causes ergonòmiques i caigudes en altura.

Targeta 1 La Salut Laboral A Les Ett

Obligacions de l’ETT

 1. Transmetre al treballador/a la informació facilitada per l’empresa usuària:
  • Característiques i tasques del lloc de treball.
  • Capacitats i qualificació requerides en relació amb la prevenció de riscos laborals (PRL).
  • Resultats de l’avaluació de riscos:
   • Riscos laborals generals del centre i específics del lloc de treball.
   • Mesures de prevenció i d’emergència, i equips de protecció.
   • Formació en matèria de PRL necessària.
   • Mesures de vigilància de la salut, especificant-ne la voluntarietat i la periodicitat.
 2. Facilitar la formació preventiva necessària o assegurar-se que disposa d’aquesta formació.
 3. Acreditar a l’empresa usuària que la persona treballadora disposa de la informació i formació necessàries, i és apta per al lloc de treball.
 4. Oferir al treballador/a els reconeixements mèdics periòdics (vigilància de la salut).
 5. Notificar a l’autoritat laboral els accidents de treball.
Targeta 2 La Salut Laboral A Les Ett

Obligacions de l’empresa usuària

 1. Realitzar l’avaluació de riscos del lloc de treball.
 2. Proporcionar a l’ETT la informació completa sobre les característiques del lloc de treball, les capacitats i la qualificació requerides, i els resultats de l’avaluació de riscos.
 3. Comprovar, abans de l’inici de la prestació del servei, que l’ETT ha complert les seves obligacions.
 4. Informar el treballador/a sobre els riscos i les mesures de protecció generals del centre de treball, i d’emergències específiques del lloc de treball.
 5. Informar els delegats/ades de prevenció, el servei de prevenció i els treballadors/es designats de la incorporació dels treballadors/es d’ETT.
 6. Informar l’ETT en cas d’accident de treball del treballador/a cedit.
 7. Proporcionar al treballador/a els equips de protecció col·lectiva o individual.
Targeta 3 La Salut Laboral A Les Ett

Si ets treballador o treballadora d’ETT, recorda:

 • L’empresa usuària és responsable de la teva seguretat i salut mentre duri el contracte de posada a disposició.
 • Tens dret a:
  • Rebre el mateix nivell de protecció de seguretat i salut que els treballadors i treballadores de l’empresa usuària.
  • Tenir les mateixes condicions laborals que les persones contractades per l’empresa usuària (salari, vacances, descansos, etc.).
  • Utilitzar les instal·lacions de l’empresa (transport, menjador, etc.).
 • No podràs realitzar activitats d’especial perillositat (mineria, algunes feines de construcció, fabricació d’explosius, exposició a radiacions ionitzants o cancerígens, etc.).
 • Només es pot fer un contracte de posada a disposició d’un lloc de treball per al qual s’hagi realitzat prèviament l’avaluació de riscos.
 • En cas d’accident de treball o malaltia professional, t’ha d’atendre la mútua de l’ETT.
 • Pots dirigir-te als delegats i delegades de prevenció i al servei de prevenció de l’empresa usuària.
 • No se’t podrà cobrar cap quantitat en concepte de selecció, formació o contractació. El temps destinat a la formació en PRL formarà part de la duració del contracte. 
Targeta 4 La Salut Laboral A Les Ett
Infografia La Salut Laboral A Les Ett
Infografia La Salud Laboral En Las Ett

Feu clic per veure la infografia “La salut laboral a les ETT” en català o la infografia “La salud laboral en las ETT” en castellà.

No et quedis mai amb el dubte, contacta amb els teus delegats i delegades de CCOO o consulta’ns.


Amb el suport de:

Logo Departament Empresa Treball A La Feina Cap Risc 2022