Instruments d’ajuda per als delegats i delegades de prevenció: llistes de control de la gestió preventiva a les empreses

La Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, i la normativa que la desenvolupa, recull el dret dels treballadors i treballadores a participar en la gestió preventiva de les empreses.

A les empreses on hi ha representació sindical aquesta tasca es desenvolupa a través dels delegats i delegades de prevenció, que tenen dret a accedir a la documentació preventiva de l’empresa per poder exercir les seves competències i funcions.

Entre la documentació preventiva a què tenen dret, mitjançant còpia íntegra i de manera prioritària, hi ha el pla de prevenció, l’avaluació de riscos, la planificació de les mesures preventives derivada dels resultats de l’avaluació i l’auditoria legal del sistema preventiu.

Des de CCOO hem elaborat uns documents de suport per als nostres delegats i delegades amb l’objectiu de facilitar les seves propostes per a la millora de la prevenció i de la seva tasca de vigilància i control de l’activitat preventiva a l’empresa:

Amb el suport de:

Logotip del Departament d'Empresa i Treball. A la feina cap risc