El TSJ de Catalunya dóna la raó a CCOO d’Indústria i MCA-UGT i declara el dret dels treballadors del conveni del metall de Barcelona a percebre els endarreriments del conveni amb efectes des de l’1 de gener

Avui s’ha notificat la sentència en la que el TSJ de Catalunya “estima la demanada presentada per CCOO i UGT contra la Unió Patronal Metal·lúrgica declarant el dret de tot el col·lectiu de treballadors afectats pel conveni Col·lectiu del sector siderometal·lúrgic de la província de Barcelona a que s’actualitzin els salaris amb efectes 1/1/2013, primer amb les quantitats corresponents per a cada grup, i segon, amb el 1,70% corresponent a la diferència del IPC real i l’IPC previst segons els criteris de l’acord de 26/2/2012.”

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és clar en el seu veredicte, la patronal UPM ha de pagar als treballadors els endarreriments reclamats amb data d’efecte 1 de gener de 2013 independentment de que la manca de voluntat patronal d’acord facin impossible la concreció de les taules definitives per al 2013. Cal dir també que la sentència no es ferma si la patronal interposa recurs de cassació davant la sala Social del Tribunal Suprem.

Amb aquesta sentència CCOO i UGT reclamaran la urgent convocatòria de la Comissió Negociadora del conveni Siderometal·lúrgic de la província de Barcelona a fi de fer-la efectiva i signar, d’aquesta manera, les taules salarials base per al 2013 i enviar-les a publicar al BOPB ( Butlletí Oficial de la Província de Barcelona).

Les CCOO d’Indústria i la Federació de MCA-UGT de Catalunya continuem ferms en la defensa de les estructures de Negociació Col·lectiva que s’han construït durant més de 40 anys de negociació i mobilitzacions. Amb aquesta sentència es compleix amb un dels objectius marcats el passat octubre de 2013: la defensa en el conflicte jurídic dels acords signats entre Patronal i Sindicats.

De la mateixa manera es continua estructurant el conflicte laboral en els sector Siderometal·lúrgic de la província de Barcelona en defensa del necessari acord en matèria d’increments salarials que acompanyi el manteniment de la ultraactivitat del Conveni del metall de Barcelona pactada el passat 17 de maig de 2013.

Per tot això, s’ha convocat la Assemblea General de delegats i delegades del metall de CCOO i UGT de Barcelona per al proper dijous 20 de març a les Cotxeres de Sants a les 10,30 h del matí. En ella s’explicarà la sentència i les seves conseqüències, la situació de bloqueig patronal en la negociació dels increments salarials per als anys 2013, 2014 i 2015, així com, i més important, es proposarà i aprovarà el calendari de mobilitzacions sectorial en defensa del Conveni Siderometal·lúrgic de la Província de Barcelona que es durà a terme durant les pròximes setmanes.