Els nostres drets en salut laboral

Píndola informativa sobre salut laboral

Totes les persones treballadores tenen dret a una protecció eficaç de la seva salut, amb independència del tipus de contracte laboral o el sector de pertinença, públic o privat. Aquest dret, recollit en la Constitució espanyola, suposa el correlatiu deure empresarial de protecció de les persones treballadores davant els riscos laborals, regulat en la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals (LPRL).

Pindola Els Nostres Drets En Salut Laboral 1
Pindola Els Nostres Drets En Salut Laboral 2
Pindola Els Nostres Drets En Salut Laboral 3
Pindola Els Nostres Drets En Salut Laboral 4
Pindola Els Nostres Drets En Salut Laboral 5
Pindola Els Nostres Drets En Salut Laboral 6

Els nostres drets bàsics en salut laboral són:

  1. Perjudicar-se la salut en el treball no forma part de la relació laboral.
  2. En cas de dubtes sobre les mesures de protecció i prevenció que cal aplicar, l’empresa ha d’implementar aquelles que siguin més favorables per a la prevenció. L’elevat cost econòmic d’una mesura no justifica en cap cas la possibilitat que la feina produeixi danys a la salut de les persones treballadores.
  3. L’empresa ha d’adaptar el treball a les característiques de cada persona treballadora.
  4. Les persones especialment sensibles a alguns factors de risc laboral, els treballadors i treballadores menors d’edat, així com les dones embarassades i en període de lactància natural han de rebre una especial protecció de la seva salut en el treball.
  5. En cas de sentir-se amenaçades per un perill, les persones han de conèixer i tenir previst un pla d’evacuació. A més, en cas d’un risc greu i imminent per a la seva vida o la seva salut, les persones treballadores tenen dret a interrompre la seva activitat i abandonar el lloc de treball si és necessari. No podran ser objecte de sanció laboral per exercir tal dret.
  6. Les persones treballadores han de rebre informació i formació adequada i suficient respecte als riscos laborals als quals s’exposen, a les mesures de prevenció i protecció implantades, i al pla d’emergència i evacuació de l’empresa (articles 18 i 19 de l’LPRL).
  7. L’empresa ha d’oferir als treballadors i treballadores una vigilància periòdica de la seva salut (reconeixements mèdics), que s’ha de realitzar en funció dels riscos del lloc de treball, per comprovar que aquests no estan perjudicant la seva salut. Aquesta mesura s’ha de realitzar respectant els drets d’intimitat, dignitat i confidencialitat de les dades (article 22 de l’LPRL).
  8. El cost de les mesures relatives a la seguretat i la salut en el treball no ha de recaure de cap manera sobre les persones treballadores. És l’empresa la que ha de proporcionar els equips de protecció. El temps invertit en la formació o en els reconeixements mèdics ha de ser temps efectiu de treball (article 14 de l’LPRL).
  9. Els treballadors i treballadores tenen dret a realitzar propostes i a participar en les decisions empresarials en relació amb la protecció de la seva salut. Si hi ha representació sindical, aquesta participació es farà fonamentalment a través dels delegats i delegades de prevenció (articles 34 i 36 de l’LPRL).
  10. Els delegats i delegades de prevenció són representants de les persones treballadores dotats de facultats específiques per protegir la salut dels treballadors i treballadores que representen (article 35 de l’LPRL).

No et quedis mai amb el dubte: contacta amb els teus delegats i delegades de CCOO o consulta’ns.

Pindola Els Nostres Drets En Salut Laboral
Pildora Nuestros Derechos En Salud Laboral

Feu clic per descarregar-vos en PDF la píndola informativa Els nostres drets en salut laboral o la píndola informativa en castellà Nuestros derechos en salud laboral

Amb el suport de:

Logotip del Departament d'Empresa i Treball. A la feina cap risc