Dictamen 08/2023 sobre el Projecte de decret pel qual es regulen els centres de formació professional integrada

El dictamen va ser aprovat per la Comissió Executiva per delegació del Ple del CTESC, el 17 d’abril del 2023, amb el vot particular de CCOO i d’UGT.

Es regulen els requisits i el procediment d’autorització administrativa dels centres de formació professional integrada a Catalunya, d’acord amb el que disposen els articles 24, 25 i 26 de la Llei 10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals.

El projecte de decret té per objecte la regulació dels requisits i del procediment d’autorització administrativa dels centres de formació professional integrada a Catalunya, d’acord amb el que disposen els articles 24, 25 i 26 de la Llei 10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals.

L’aprovació i entrada en vigor de la Llei 10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals, i de la Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d’ordenació i integració de la formació professional, ha canviat substancialment el sistema de formació professional,

En aquest context, el projecte de decret regula, principalment: l’existència d’un únic sistema integrat d’FP; el major impuls que es vol donar a la formació dual; la necessitat de millorar l’ajust entre l’oferta d’FP i la demanda en funció de les necessitats empresarials, i els canvis introduïts en el sistema i el procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides per l’experiència o la formació no formal o informal.

Les característiques dels centres FPI són idònies per assolir aquests reptes, ja que participen en la prestació dels serveis bàsics del sistema i permeten una col·laboració permanent entre els centres i les empreses de l’entorn.

Amb la regulació del projecte de decret es vol oferir a la ciutadania uns centres de formació professional integrada de qualitat i amb una alta especialització, així com assegurar que els centres de formació professional integrada disposin d’autonomia pedagògica, d’organització i de gestió econòmica i de personal.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.