Dictamen 05/2024, sobre el Projecte de decret de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra les Violències Masclistes

El projecte de decret té per objecte regular una nova estructura de la Comissió Nacional per a una intervenció coordinada contra les violències masclistes (CNVM) adaptada als objectius del Pla de Govern i actualitzada per donar resposta efectiva a les modificacions produïdes per la Llei 17/2020, de 22 de desembre, que reforma la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista amb el Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 249/2021, de 22 de juny, d’estructuració del Departament d’Igualtat i Feminismes.

La Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra les Violències Masclistes (CNVM) té com a finalitat impulsar, efectuar el seguiment i avaluar les actuacions, les eines, el finançament, els protocols d’intervenció i altres espais i mecanismes que siguin necessaris per l’abordatge de les violències masclistes que duen a terme la Generalitat de Catalunya, així com fomentar la participació i la col·laboració de la resta d’administracions públiques i òrgans de la societat civil que treballen en aquest àmbit.