CCOO elabora una eina per a la valoració sindical de la qualitat de la gestió preventiva a les empreses de Catalunya

Amb la finalitat de poder gaudir d’indicadors fiables que ens permetin valorar la gestió de l’activitat preventiva i la qualitat de les activitats realitzades per part dels serveis de prevenció a les empreses on existeixi representació legal de les persones treballadores, CCOO de Catalunya amb col·laboració amb ISTAS, hem generat una eina, en forma d’enquesta autoadministrada dirigida a delegats i delegades de prevenció, que ens permetrà recollir informació sindical en relació a determinats indicadors sobre la qualitat preventiva, tinguts en compte també en els informes sobre la gestió preventiva i condicions de treball realitzats per les administracions públiques a nivell europeu, estatal i català.

Una vegada realitzada la prova pilot, amb una mostra de més de 20 delegats i delegades de distints sectors de l’activitat productiva, per tal de validar la consistència dels indicadors introduïts i el temps de resposta de l’enquesta, hem construït aquesta eina per a l’acció sindical en salut laboral, que ens permetrà en un futur proper analitzar i millorar la nostra participació en la gestió de l’activitat preventiva en les empreses.

Aquest projecte s’emmarca dins de les accions realitzades per CCOO de Catalunya per al desenvolupament dels objectius acordats en L’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2021-2026, i en concret permetrà impulsar l’objectiu estratègic de  Fomentar la qualitat de la prevenció de riscos laborals (OE1), a través de l’impuls de la participació de la representació sindical (OP 1.7).

Feu clic per veure

Amb el suport de:

Logotip del Departament d'Empresa i Treball. A la feina cap risc