CCOO denuncia que el Parlament actua contra la negociació col·lectiva a la Generalitat

Després de gairebé 4 mesos des de la convalidació del DL 14/2022 i la seva tramitació com a projecte de llei, els grups parlamentaris del PSC, ERC i Junts per Catalunya, han presentat unes esmenes que desvirtuen el mateix, amb efectes negatius pels treballadors i treballadores de la Generalitat. També s’avancen a les properes negociacions del futur concurs general de provisió de llocs i obvien la proposta de CCOO d’una esmena concreta.

Tot un despropòsit que demostra el menysteniment de la negociació col·lectiva i la desconfiança d’aquests partits cap a la feina que realitzem els legítims representants de les treballadores i treballadors de la Generalitat. Una desconfiança que s’ha demostrat també en la forma de tramitació parlamentària, sense ni tan sols demanar la nostra compareixença.

Esmena i article esmenat del DLAcord sindicalEsmena presentadaValoració de CCOO
Esmena 1 a l’article 1.4Permet la promoció interna del C2 al C1 sense titulació, amb 10 anys d’experiènciaEspecifica que és “excepcionalment” d’acord amb la Disposició Addicional 23a del Decret Legislatiu 1/1997No afecta negativament, però no faria falta especificar aquesta excepcionalitat, sense cap tipus de justificació
Esmena 2 a l’article 2.1Afegia un article 62.bis al DL 1/1997 sobre la “Participació en les convocatòries de concursos generals de mèrits i capacitats”Es modifica el títol a “…concursos generals per a la provisió de llocs de treball”No tenim cap inconvenient
Les persones funcionàries de llocs base sense destinació definitiva, estan obligades a participar en els concursos generals de provisió de llocs de treball. Si no es participa, s’assigna plaça d’oficiEls Departaments notificaran la convocatòria a les persones que tinguin l’obligació de concursar i en cas de no fer-ho, se’ls declara d’ofici en situació d’excedència voluntària per interès particular.Absolutament en contra d’aquesta proposta, que empitjora la situació de les persones que no concursin per qualsevol motiu.
Les persones que han de participar i no obtinguin destinació, s’adjudicarà un lloc definitiu a la mateixa localitat. En cas que no hi hagin, se’ls assignarà un nomenament provisional a la comarca o a menys de 40 km.Els llocs definitius s’adjudicaran amb “preferència a la proximitat respecte del lloc de treball anterior o del domicili de l’interessat”. Si no n’hi ha, s’assigna un provisional amb el mateix criteri.Canvi absolutament negatiu que transforma un fet objectiu concret a una expressió ambígua que permetrà discrecionalitats.
Esmena 3 a l’article 2.2Les places addicionals per futures vacants, que s’assignaran als aprovats sense plaça, es descomptaran de les ofertes d’ocupació pública dels dos anys següents.Les places addicionals s’hauran de justificar degudament d’acord amb la finalitat prevista en aquesta disposició i en cap cas obstaculitzaran o impediran la convocatòria ordinària de les ofertes d’ocupació previstes pels dos anys següentsPoden anul·lar l’objectiu de la disposició de que les persones que aproven i no obtinguin plaça, puguin ser nomenades funcionàries de carrera en els dos anys posteriors.
Esmena 4 al punt 2 de la Disposició Transitòria 2aLes places addicionals pels aprovats sense plaça, es poden aplicar als processos selectius en curs que no formin part del procés d’estabilitzacióTambé es poden aplicar als que s’iniciïn durant el 2023És positiu, però considerem que ja estava previst en el redactat del DL 14/2022 sense la necessitat d’aquesta esmena.
Esmena 5 d’addició d’una nova “Disposició Transitòria 3a” Excepcionalment, en el primer concurs general de provisió de llocs després del procés d’estabilització, es podrà resoldre amb caràcter excepcional la inclusió d’ofici del personal obligat a participar que no formalitzés la seva sol·licitud en el termini establert a la convocatòria.Els grups entren en l’organització del concurs general de trasllats abans que la representació sindical comencem a treballar. A més, van en direcció contrària a l’esmena 2, cosa que és positiu perquè l’esmena la consideràvem molt negativa.
Esmena 6, que modifica el preàmbul Introdueix la justificació de la disposició addicional tercera, per evitar que s’incrementi l’ocupació provisional del personal funcionari de carrera.Absolutament innecessària, ja que no ens han deixat negociar el concurs general. Per cert, que no canvien el concepte de “concursos generals de mèrits i capacitats” per “concursos generals per a la provisió de llocs de treball” com diu l’esmena 2.

A més d’empitjorar el Decret Llei aprovat per negociació sindical, no tenen en compte una esmena que CCOO vam enviar a tots els grups parlamentaris el 20 de març passat:

Respecte la tramitació parlamentària que s’està fent del Decret Llei 14/2022, les CCOO volem fer una consideració per evitar un possible greuge comparatiu. Es tracta de garantir la reclassificació de llocs de treball d’auxiliar administratiu a llocs d’administratiu de manera automática en el cas que el funcionari que estigui en servei actiu a la plaça d’auxiliar sigui també funcionari del cos administratiu i estigui en excedencia per incompatibilitats.

Tenim un clar precedent d’això: la Disposició Addicional Segona de la LLEI 10/2002, de 27 de maig, sobre un torn especial de promoció interna de membres del cos auxiliar d’administració al cos administratiu, que estableix que “les places del cos auxiliar d’administració ocupades per funcionaris d’aquest cos que estiguin en situació d’excedència per incompatibilitats del cos administratiu en el moment d’entrada en vigor d’aquesta Llei es reclassifiquen en places del cos administratiu, a opció de la persona interessada, en els termes i les condicions establerts per la convocatòria corresponent, i queden exempts de seguir el procés de selecció. Aquestes places se sumen al total de places del cos administratiu a cobrir mitjançant el procediment regulat per aquesta Llei.”

Les CCOO demanem als grups parlamentaris que rectifiquin aquest despropòsit i que aprovin el Decret Llei presentat, afegint la nostra esmena que millorava una situació que no es va tenir en compte durant la negociació.