Posem fi a la temporalitat a les administracions públiques

CCOO de Catalunya, davant la greu situació de temporalitat a les administracions públiques (AAPP), volem deixar clares les nostres propostes per posar-hi fi, sense falses expectatives que acabin confonent les persones que estan patint aquesta situació.

Quina és la temporalitat a les AP?

Depèn molt de cada administració i també dins de cadascuna d’aquestes. En resum, hi ha més de 120.000 companyes dividides d’aquesta manera:

ADMINISTRACIÓTREBALLADORES TEMPORALS% DE TEMPORALITAT
GeneralitatMés de 70.000Més del 50 % en molts sectors
Sector públic GeneralitatMés de 25.000Més del 25 %, arribant al 44 % a les entitats de dret públic
Administracions localsMés de 21.000Sobre el 25 %
Universitats públiquesMés de 3.000, afegint 10.000 associatsSobre el 20 % sense comptar tots els falsos associats

Per què hem arribat a aquesta situació?

Per l’incompliment reiterat de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP) i de diversos acords, per part de les AP, incrementat amb les polítiques d’austeritat extrema dels darrers anys, que han impedit les convocatòries i després les han limitat enormement amb l’anomenada “taxa de reposició”, ja des del 1997.

Quan es va decidir posar fi a aquesta situació?

CCOO hem reclamat contínuament l’eliminació de la taxa de reposició i la convocatòria d’ofertes públiques d’ocupació (OPO), però no va ser fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va començar a analitzar determinades qüestions prejudicials espanyoles el 2016, relatives a la Directiva 1999/70/CE, que el Govern Espanyol va seure amb les organitzacions sindicals, i va signar acords el 2017 i el 2018 per aconseguir rebaixar la temporalitat al 8 %.

En quina situació es troba el compliment d’aquests acords?

Aquests acords s’han hagut de concretar amb negociacions amb múltiples administracions i la gran majoria no se les han pres amb l’objectiu d’assolir la reducció de la temporalitat ni de consolidar la gran majoria de persones que l’han estat patint. Allà on s’ha negociat amb CCOO, els avenços estan sent importants, tot i que encara som molt lluny de l’objectiu final, també en part per la pandèmia que hem viscut, sense que serveixi d’excusa per a moltes administracions.

Quantes places s’haurien de convocar per assolir el 8 % de temporalitat?

Sense poder ser gaire exactes per la dificultat d’obtenir dades fiables i actualitzades, a la Generalitat de Catalunya s’haurien de convocar prop de 60.000 places, prop de 20.000 al seu sector públic, unes 15.000 a les administracions locals i prop de 2.000 a les universitats públiques, on a més s’ha de solucionar el problema dels falsos associats, que incrementaria molt aquestes places que s’han de convocar. En total, parlem d’unes 100.000 places a Catalunya, sense comptar la gran quantitat de jubilacions que s’han de produir.

Quins són els objectius de CCOO en tots aquests processos?

  1. Posar fi, per sempre, a l’elevadíssima temporalitat de les nostres administracions, que afecten molt negativament totes les treballadores que no disposen de la seguretat d’una feina indefinida.
  2. Aconseguir que els processos selectius disposin de totes les garanties jurídiques i que valorin al màxim l’aportació d’aquestes persones durant els anys que han estat garantint un servei públic, per aconseguir la seva estabilització de manera definitiva.

No es podria aconseguir més jurídicament?

Els darrers anys hem tingut nombroses resolucions judicials, moltes de tribunals de primera instància, àmpliament difoses per grups amb interessos econòmics i/o sindicals. Però el que és important és conèixer les sentències que creen jurisprudència. Així, el TJUE ha avalat que Espanya ha abusat de la temporalitat a les AP, però sempre es remet als tribunals espanyols perquè determinin la prevenció i la sanció d’aquest abús. Per la seva part, el Tribunal Suprem, així com diversos tribunals superiors, han posat dificultats per aconseguir el reconeixement jurídic de l’abús i la impossibilitat d’accedir a fixesa. També el Tribunal Constitucional ha estat clar en contra de sistemes excepcionals d’accés a la funció pública. Així doncs, per a CCOO la via jurídica no és viable i només ens queda aconseguir una solució
sindical, amb els objectius explicats anteriorment.

On s’ha de negociar?

Hem iniciat un procés negociador amb el Ministeri d’Administracions Públiques, on treballem per trobar una solució al problema actual i modificar l’EBEP per evitar que en el futur es pugui tornar a repetir, on siguin els responsables polítics i els gestors de personal de les AP els penalitzats quan s’incompleixi la normativa, i no pas el personal temporal.

A més, continuem negociant en totes i cadascuna de les AP per aconseguir el màxim de convocatòries en la línia dels objectius anteriors.

Podem esperar alguna cosa del poder legislatiu?

Després de veure durant aquests anys com alguns partits donaven falses expectatives, CCOO n’esperem ben poca cosa. Hi ha iniciatives parlamentàries que ni s’han comentat amb la nostra organització i que no garanteixen la seguretat jurídica. Hem arribat a la situació esperpèntica de veure debats electorals en els quals un partit polític es vanagloriava d’aturar unes oposicions que ells mateixos estaven intentant convocar en un departament.

Tot i així, CCOO posarem la nostra experiència, coneixement i rigor a disposició d’aquells partits polítics que considerin que la modificació legislativa seria una opció vàlida per aconseguir, en aquests moments, solucionar aquest greu problema.

CCOO continuarem treballant amb rigor i claredat. Explicant els nostres objectius i la manera d’aconseguir-los, analitzant acuradament la situació jurídica i política de cada moment.

Treballant sempre amb les persones afectades i el conjunt de la societat que ha de gaudir d’aquests serveis públics. Sense enganyar i sense espantar.

Feu clic per veure el full informatiu ‘Acabem amb la temporalitat a les administracions públiques’