No obstant, no obstant això o això no obstant: quina és la vàlida?

No obstant, no obstant això o això no obstant: quina és la vàlida? Totes tres

Aquesta locució adverbial es fa servir per contraposar dos fets o dues accions, o per expressar una restricció. Es pot usar sola o acompanyada del mot això, ja sigui anteposat o posposat, i en registres més informals també se’n pot prescindir.

Vam arribar a temps a la reunió. No obstant això, no ens hi van deixar entrar.