CCOO demana reconèixer l’encavalcament de jornada dels equips d’infermeria com a jornada efectiva

Continuïtat assistencial per informar de l’evolució dels pacients

CCOO ha defensat i defensarà que als equips d’infermeria se’ls ha de reconèixer l’encavalcament de jornada com a temps indispensable de més que utilitzen els professionals en el canvi de torn per informar el company o companya sobre els pacients que tenen al seu càrrec. Aquest temps ha de ser considerat com a jornada efectiva de treball a tots els efectes.

S’ha de reconèixer perquè suposa un excés diari de la seva jornada ordinària de treball, que cal fer per assegurar una bona qualitat en la continuïtat assistencial dels usuaris i usuàries.

CCOO entén que un equip d’infermeria són les diplomades sanitàries (DS) i les tècniques en cures d’auxiliars d’infermeria (TCAI) i que són les que estan presents en la recepció i/o transmissió de l’informe d’infermeria.

No compartim l’opinió que només es pot reconèixer a les infermeres, ja que la informació afecta tot l’equip assistencial que està en contacte directe amb al pacient. Les TCAI han de participar activament i de forma documentada en aquesta informació per donar una assistència integral.

L’encavalcament de jornada representa una tasca molt important i és el feed-back necessari entre els professionals que acaben el seu torn i els que en comencen un de nou, i té una incidència rellevant en les funcions del personal d’infermeria.

Per tot això, la Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya reclamarà que als equips d’infermeria se’ls reconegui com a temps efectiu de treball l’encavalcament i sigui reconegut en els diferents convenis col·lectius que regulen les condicions de treball dels sanitaris, tant en l’àmbit públic com en el privat, així com a l’Institut Català de la Salut (ICS).

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 26 de setembre de 2017