CCOO de Catalunya valora negativament el Reial decret de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut

Davant la publicació en el BOE del RD 16/2012, de 20 abril, de “medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”, des de CCOO de Catalunya volem puntualitzar:

– El RD no solament introdueix modificacions, tal com es va anunciar després de la reunió del “Consejo Interterritorial de Salud” i del Consell de Ministres de la setmana passada, en el sistema de copagament de la prestació farmacèutica, sinó que a més afecta prestacions no anunciades com les ortoprotèsiques, els productes dietètics o el transport sanitari, la qual cosa significa, en definitiva, l’extensió dels copagaments a la resta del sistema sanitari.

– El nivell de renda utilitzat per discriminar entre els diferents usuaris es basarà en la declaració de renda de l’any anterior, la qual cosa dificultarà la necessària actualització periòdica de les dades i penalitzarà, entre d’altres, qui durant aquest període de temps pugui perdre el seu lloc de treball, la prestació per desocupació, o vegi disminuïts els seus ingressos.

– Els pensionistes als quals s’hagi de reintegrar les quantitats satisfetes per sobre dels límits establerts hauran, inicialment, de pagar per poder obtenir els fàrmacs i, posteriorment (amb periodicitat semestral), sol•licitar el seu reintegrament, el que “de facto” suposarà una barrera en l’accés als medicaments per als usuaris més malalts i amb menys recursos.

– S’intenta confondre l’opinió pública barrejant els conceptes de “turisme sanitari” amb el d’“immigració”, retirant el dret a l’atenció sanitària als immigrants il•legals sense tenir en compte els efectes negatius que sobre la salut pública pot tenir aquesta mesura, que en realitat afectarà, principalment, persones regulars que han treballat i cotitzat a la Seguretat Social, però que per causa de l’atur no poden renovar els seus permisos de residència i cauen en la irregularitat.

– Finalment, des de CCOO de Catalunya lamentem profundament l’important retrocés en el model que significa aquest reial decret on la sanitat pública espanyola torna a deixar de ser universal i gratuïta per convertir-se en una sanitat solament per als assegurats i la beneficència.