Full informatiu “La simplificació de la documentació preventiva a les petites empreses”

La Llei de prevenció de riscos laborals i el Reglament dels serveis de prevenció permeten que les empreses que no realitzen activitats incloses en l’annex I de l’RSP, i que tenen fins a 50 treballadors i treballadores, puguin tenir en un únic document d’extensió reduïda i de fàcil compressió, el pla de prevenció, l’avaluació de riscos i la planificació preventiva de l’empresa.

Considerant que, segons les dades facilitades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), el 96,93 % de les empreses de Catalunya tenen menys de 50 persones treballadores i que la normativa preventiva no recull els requisits d’exigències mínimes que ha de complir aquesta simplificació documental, presentem aquest document per facilitar orientacions i eines informatives als nostres delegats i delegades de prevenció per poder portar a terme les seves funcions i facultats i evitar, d’aquesta manera, que la possibilitat de simplificació de la documentació suposi una reducció de la protecció de les persones treballadores o un menor compliment per part de les empreses dels requisits preventius.

Amb aquesta activitat contribuirem al desplegament de l’objectiu 3 de l’Estratègia espanyola de seguretat i salut en el treball 2023-2027, referit a la millora de la gestió de la seguretat i salut a les pimes, concretament en relació amb les línies d’actuació 2, 3 i 4.