Coordinació de l’activitat preventiva i plans d’emergència

L’objectiu d’aquest fullet informatiu és divulgar criteris d’actuació sindical i la normativa reguladora en relació a la coordinació d’activitats empresarials i mesures d’emergència, amb la finalitat de millorar el coneixement i la participació de les persones treballadores i dels delegats i delegades en aquestes activitats, així com la cultura preventiva en les empreses.

Els nous models de producció flexibles que han aparegut o s’han accentuat els últims vint anys han implicat la presència de diverses empreses i treballadors i treballadores autònoms en un mateix centre de treball, i és paradigmàtica la creixent externalització de serveis per part de les empreses. Aquesta interdependència d’empreses i, per tant, de processos productius, es tradueix necessàriament en la necessitat de coordinació de les empreses que hi intervenen, amb l’objectiu que cadascuna pugui proporcionar un nivell de protecció adequat als seus treballadors i treballadores.

Aquesta concurrència d’empreses comporta una fragmentació en la presa de decisions relativa a les condicions de treball i una dispersió de la informació que es necessita per organitzar l’activitat preventiva. Aquestes situacions impliquen un desconeixement del centre de treball així com de les condicions de treball i els riscos que poden estar generant les altres empreses, amb una falta de coordinació de les diferents activitats.

És per aquest motiu que hem de poder aprofitar sindicalment el sistema de coordinació d’activitats empresarials obligatori en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals, regulat tant en l’article 24 de la Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL) com en el Reial decret 171/2004. Aquesta normativa s’aplica en qualsevol situació en la qual en un centre de treball coexisteixin diverses empreses i/o treballadors
i treballadores autònoms. En l’àmbit de les obres de la construcció, s’aplica també el Reial decret 1627/1997.

La coordinació d’activitats empresarials té com a objectiu establir mecanismes de control, d’intercanvi d’informació i de coordinació d’actuacions, i ha de ser un instrument per posar ordre en aquestes situacions. És una obligació legal per a cadascuna de les empreses concurrents en un centre de treball, i també és necessària per poder complir altres obligacions, com ara realitzar l’avaluació de tots els riscos laborals o donar la informació i la formació necessàries als treballadors i treballadores en relació amb aquests riscos.

La coordinació de les activitats preventives s’ha d’estendre a tots els riscos laborals, també a les situacions d’emergència, les quals es desenvolupen més endavant en aquest mateix document.

A causa de l’abús que fan actualment les patronals de la subcontractació i l’externalització, que suposen un element clar de precarització del treball, cada dia és més habitual la concurrència de treballadors i treballadores de diferents empreses en un mateix centre de treball. La intervenció sindical en aquestes situacions ha de ser una prioritat per protegir la seva salut i millorar les seves condicions laborals.

Feu clic per veure: