Organització del treball, salut i riscos psicosocials

Guia del delegat i delegada de prevenció

La nostra experiència sindical en salut laboral ens ha ensenyat que l’organització del treball condiciona l’exposició als riscos laborals que denominem tradicionals. Per exemple, les dades que tenim entorn a la investigació d’accidents de treball greus i mortals demostren que algunes de les causes més freqüents que expliquen l’accidentalitat és la falta de procediments de treball clars, el ritme accelerat de treball o la precarietat. A més a més, la nostra experiència ens evidencia que l’organització del treball determina l’exposició a certs riscos específics. Em refereixo a riscos tan freqüents com un ritme de treball massa ràpid, inseguretat, falta de suport en el treball o monotonia. Tot això  implica una exposició nociva als riscos psicosocials. Bona part dels accidents i les malalties cardiovasculars derivats del treball, que són una de les principals causes de mortalitat laboral, es produeixen per una mala organització del treball (responsable dels riscos psicosocials).

Castellà

Polidíptic