La protecció de la salut dels treballadors i treballadores de contractes i subcontractes

Guia de contractacció i subcontractació

El desenvolupament de l’article 24 de la Llei de prevenció de riscos laborals, que estableix les obligacions empresarials de coordinació entre les contractes i les subcontractes, ha estat una norma molt esperada i necessària, ja que un dels canvis més rellevants que s’han produït en l’estructura empresarial ha estat l’externalització de bona part de l’activitat pròpia de l’empresa cap a altres empreses contractades o subcontractades. Aquests canvis han fragmentat també les relacions laborals: en els grans centres de treball hi conviuen desenes i fins i tot centenars d’empreses, cadascuna amb els seus respectius treballadors, les seves particulars condicions contractuals i els seus respectius convenis sectorials de referència.

Català
Castellà