Guia: ‘La salut laboral a les obres de construcció: participació dels delegats i delegades de prevenció’

Un element que caracteritza el sector de la construcció és l’elevat grau en la cadena de subcontractació del treball. Tant és així que hi ha una llei i un reial decret que regulen específicament la subcontractació en aquest sector (Llei 32/2006, de 18 d’octubre, i Reial decret 1109/2007, de 24 d’agost). Aquest sector productiu tradicionalment presenta l’índex d’incidència d’accidents de treball lleus i greus més elevat, i és un dels que més mortalitat laboral mostra.

D’aquesta manera, les mancances que moltes empreses presenten a l’hora de gestionar preventivament una coordinació de les activitats empresarials efectiva i protectora de les persones treballadores es tradueixen desgraciadament en aquestes xifres de sinistralitat laboral.

Les caigudes en altura solen ser freqüents dins d’aquest sector i presenten un patró concret: treballadora o treballador subcontractat, sovint d’una petita o mitjana empresa, amb contracte temporal i amb poca formació preventiva. En aquest context, el paper dels delegats i delegades de prevenció en el seguiment i el control de l’eficàcia de les activitats preventives i dels mitjans de coordinació d’activitats empresarial és clau per a la millora preventiva.

Aquesta guia tracta les obligacions preventives dels diferents actors que participen en les obres de construcció, amb l’objectiu que les nostres delegades i delegats puguin participar per millorar la gestió preventiva al si de les empreses, mitjançant l’elaboració i la presentació de propostes que permetin evitar els riscos laborals i els accidents de treball. Es tracta d’un document que permetrà incidir en l’objectiu 1 de l’Estratègia espanyola de seguretat i salut en el treball i que, alhora, contribuirà a l’acompliment de l’objectiu 3, referit a la millora de la gestió de la seguretat i salut a les pimes, i de l’objectiu 6, en relació amb la potenciació de la cultura de la seguretat i de la salut en el treball (línia d’actuació 5).

Llegeix el document:

GUIA La salut laboral a les obres de construcció: participació dels delegats i delegades de prevenció

Amb el suport de:

Logo Gene Prevenvencio