Sobre l’exposició a l’amiant

Full informatiu per a delegats i delegades de prevenció inclòs en la convocatòria d’accions transversals AT2017-0102

El Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant, té per objecte, en el marc de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, establir disposicions mínimes de seguretat i salut per a la protecció dels treballadors i treballadores contra els riscos derivats de l’exposició a l’amiant en el transcurs de la feina, així com la prevenció d’aquests riscos.

 

Català
Castellà

Aquesta fitxa s’emmarca en el projecte de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, FSP, en la convocatòria d’accions transversals AT2017-0102.

Finançat per:
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales.