Recull de convenis col·lectius i documentació de negociació col·lectiva (novembre del 2022)

Documentació publicada en diaris oficials i revistes especialitzades

Aquest document inclou tots els convenis col·lectius, les revisions salarials, les pròrrogues de convenis, els acords de comissions negociadores, etc., publicats en diaris oficials (BOE, DOGC i BOP de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona).

També hi trobaràs:

  • Clàusules destacades: protocol de prevenció i tractament de situacions d’assetjament, treball a distància, desconnexió digital, revisió salarial, jornada continuada en situacions excepcionals, permís no retribuït de fins a quatre mesos, etc.
  • Articles de publicacions periòdiques d’accés obert, guies i informes.

Llistes dels mesos anteriors