Protocol respecte de la declaració de béns patrimonials i rendes

Acord del Consell Nacional de la CONC del 30 de setembre del 2020

La identificació clara dels valors que ens són propis, el compromís ferm de CCOO amb aquests valors, la transmissió dels valors de l’organització i l’arrelament profund del compromís ètic en totes les persones que formen part del sindicat són processos personals i, alhora, col·lectius, transformadors del mateix sindicat i des dels quals es pot incidir en la transformació social.

Els valors i l’ètica han de presidir la pràctica sindical, i es fan creïbles amb l’exemplaritat del comportament de totes les persones que representem el sindicat i hi pertanyem.

El nostre codi ètic té com a objectiu millorar el funcionament i la transparència del sindicat, i, a la vegada, posar en relleu els seus valors. No són meres orientacions, sinó normes precises acompanyades del criteri de tolerància zero davant dels incompliments.

CCOO de Catalunya també es compromet a reforçar i a millorar, si escau, els procediments interns referents al dret dels càrrecs dirigents a garantir la presumpció d’innocència i el dret a l’honor, el dret a la intimitat d’informació econòmica i patrimonial d’especial sensibilitat com aquesta, i el dret a la protecció de dades de caràcter personal.

Feu clic per veure: