CCOO, UGT i VIDACAIXA signen l’acord sobre la clàusula d’inversió socialment responsable (ISR) per incloure-la a les “Declaracions de principis de política d’inversió” dels fons de pensions del sistema d’ocupació

El dia 16 de juliol, a la seu de l’entitat gestora

El dia 16 de juliol, els secretaris d’Acció Sindical de CCOO de Catalunya, José Cachinero, i d’UGT de Catalunya, Camil Ros,  i el director general de VIDACAIXA, Antonio Trueba, han signat l’acord en relació amb la clàusula d’inversió socialment responsable que l’entitat gestora presentarà a les comissions de control dels fons de pensions del sistema d’ocupació perquè sigui incorporada a la seva “Declaració de principis de política d’inversió”.

Es tracta del primer acord signat entre els sindicats i una entitat gestora de fons de pensions sobre el desenvolupament de la inversió socialment responsable (ISR) als fons de pensions del sistema d’ocupació, amb voluntat compartida de respondre a la responsabilitat social que tenen els inversors institucionals, els plans de pensions del sistema d’ocupació, i alhora respondre a l’exigència legal d’incloure dins de la “Declaració de principis de política d’inversió” i dels “Informes de gestió” la qüestió dels riscos extrafinancers i els aspectes ASG (ambientals, socials i de governança).

Cal recordar que la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització dels sistema de la Seguretat Social, a la seva Disposició final 11a, va modificar l’epígraf 7 de l’article 14 del RDL 1/2002, de 29 de novembre, text refós de la Llei de plans i fons de pensions, establint l’obligació  que a les declaracions de principis de política d’inversió dels fons de pensions d’ocupació s’hauria de fer esment si es tenen en compte els riscos financers. Posteriorment, el RD 681/2014, d’1 d’agost, que modifica el Reglament de plans i fons de pensions, ho desenvolupa significativament.

L’Àrea de Previsió Social Complementària de CCOO de Catalunya valora molt positivament l’acord signat entre els sindicats majoritaris i VIDACAIXA, una de les principals entitats gestores de fons de pensions d’ocupació, perquè suposa un important impuls a la inversió socialment responsable (ISR). A més a més, la clàusula acordada és molt completa, ja que té una part declarativa i una part de mètode i procediments, que suposa establir criteris ASG de referència, indica la metodologia utilitzada, es defineixen els instruments fets servir, el recursos disponibles, la informació que cal facilitar a les comissions de control i el seguiment i valoració dels resultats obtinguts.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 16 de juliol de 2015