La prevenció de riscos biològics

Els agents biològics poden ser presents en tots els ambients laborals. Aquests poden ser responsables d’infeccions, afectacions al·lèrgiques i exposició a agents tòxics i cancerígens o mutagènics. Per aquest motiu, l’RD 664/1997, sobre la protecció de les persones treballadores contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball, estableix el fet que el risc biològic ha de ser avaluat i controlat per protegir la salut i la seguretat de les persones treballadores.

A més, tot i que aquest tipus de riscos estan presents en molts sectors, tenen una major incidència en professions molt feminitzades, com ara els treballs sanitaris, sociosanitaris i assistencials, i en molts casos en petites i mitjanes empreses, especialment les residències.

CCOO de Catalunya presenta aquesta guia, adreçada als delegats i delegades de prevenció, on es desenvolupa la normativa i les activitats preventives que han de portar a terme les empreses per controlar aquests riscos, i incorporant la perspectiva de gènere.

Aquest document s’emmarca dins de les accions realitzades per CCOO de Catalunya per al desenvolupament dels objectius acordats en l’Estratègia espanyola de seguretat i salut en el treball 2023-2027. En aquest cas, molt concretament l’objectiu 4, en relació amb la millora de la protecció de les persones treballadores dels sectors esmentats (línia d’actuació 3), de l’objectiu 5 (referent a la integració de la perspectiva de gènere), de l’objectiu 6, en relació amb la potenciació de la cultura de la seguretat i de la salut en el treball, i de l’objectiu 2 (línia d’actuació 4.2).

Llegeix el document:

GUIA ‘La prevenció de riscos biològics

Amb el suport de:

Image 15