Matrícula de nou alumnat al GESO

Del 30 de novembre al 4 de desembre estarà oberta la matrícula de nou alumnat al GESO. 

Si hi esteu interessats o interessades, empleneu aquest formulari i, si hi ha vacants, des del centre contactarem amb vosaltres per fer la matrícula presencialment al centre.

En cas de matriculació tingueu present que els menors d’edat han de venir acompanyats d’un tutor legal.

És imprescindible que porteu tota la documentació següent:

 • Original i fotocòpia del document identificatiu amb què feu la matrícula (DNI, NIE o passaport).
 • Original i fotocòpia de la documentació acadèmica que acredita els estudis anteriors: títols oficials, el llibre d’escolaritat, l’historial acadèmic o certificats oficials de notes (els butlletins i els informes d’avaluació no són vàlids).

Menors de 28 anys:

 • 1,12 € en efectiu en concepte d’assegurança escolar obligatòria.

Menors d’edat:

 • Original i fotocòpia del llibre de família. Si s’està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia d’un document identificatiu del tutor legal (DNI, NIE o passaport).
 • Al centre, acompanyats del tutor legal, caldrà omplir documents de sol·licitud, d’autorització i de conformitat per cursar ensenyaments d’adults.

Menors que encara no compleixin els 18 anys durant el 2020:

 • Documentació acreditativa que permeti l’accés als estudis:
  • Els alumnes amb contracte laboral: document acreditatiu d’afiliació a la Seguretat Social o, si no tenen obligació d’estar afiliats, la certificació del familiar titular de l’empresa i la declaració dels tutors legals.
  • Els alumnes que estan en procés d’obtenció d’un permís de treball: documentació acreditativa corresponent.
  • Els alumnes que són esportistes d’alt rendiment i comparteixen ensenyaments: certificat acreditatiu expedit pel Consell Català de l’Esport.
  • Els alumnes que cursen o han cursat els programes de qualificació professional inicial o els programes de formació i inserció: certificat en què consti que l’han cursat o l’estan cursant.
  • Els alumnes que participen al programa “Joves per l’ocupació”: documentació acreditativa expedida per l’entitat on han desenvolupat el programa.

 

Per a més informació sobre els estudis de GESO, consulteu aquest enllaç.