Oferta formativaDe manera general, els nostres cursos són anuals: comencen al setembre i acaben al juny.

L'oferta formativa general és la següent:


També som centre de suport de l'Institut Obert de Catalunya (IOC) per als estudis de GESO a distància.


Graduat en educació secundària obligatòria (GESO)

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l'any natural en què inicien la formació. També hi poden accedir les persones que tenen 16 anys o bé els compleixen durant l'any natural en què inicien la formació si es troben en alguna de les situacions següents:
  
 • Tenen un contracte laboral que els impedeixi assistir als centres educatius en règim ordinari.
 • Es troben en procés d'obtenir un permís de treball.
 • Són esportistes d'alt rendiment.
 • Han cursat on estan cursant els programes postobligatoris de formació i inserció i volen cursar, en paral·lel, els ensenyaments d'educació secundària obligatòria per a adults.
 • Participen en el programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya "Joves per l'ocupació".

Excepcionalment, la gerent del Consorci d'Educació de Barcelona pot autoritzar la incorporació d'alumnes que no compleixen els requisits anteriors, previ informe de la Inspecció d'Educació.

L’obtenció del GESO, a més de millorar la formació bàsica de les persones adultes, la situació professional i la laboral, permet l'accés als estudis de batxillerat i als cicles formatius de grau mitjà de formació professional.

Els estudis de GESO s'organitzen de manera modular en tres àmbits i 34 mòduls, que es distribueixen en dos nivells. La durada de cada un dels mòduls és d'un trimestre. Per obtenir el títol de GESO l'alumne ha de cursar i superar els 34 mòduls o, si escau, convalidar-los o acreditar-los.

La distribució trimestral dels mòduls al nostre centre és la que es mostra en aquesta graella.

Al nostre centre cada estudiant compta amb un tutor que, des del principi, l'acompanya, l'aconsella i l'orienta sobre tots els aspectes de la seva formació.


Més informació sobre aquests estudis a la guia informativa de l'ensenyament i al web Estudiar a Catalunya del Departament d'Educació.
Torna a dalt


Curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà (CAM)


Va dirigit a persones que no posseeixen el títol de GESO o equivalent acadèmic i que compleixin 17 anys, com a mínim, l’any que es matriculen.

Aquests estudis permeten a les persones que el superen l'accés directe als cicles de grau mitjà de formació professional.

Al nostre centre cada estudiant compta amb un tutor que, des del principi, l'acompanya, l'aconsella i l'orienta sobre tots els aspectes de la seva formació.


Més informació sobre aquests estudis a la guia informativa de l'ensenyament i al web Estudiar a Catalunya del Departament d'Educació.
Torna a dalt


Preparació per a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior (PPACFGS)

 
Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior i poden accedir-hi totes les persones que tenen més de 18 anys i les que els compleixen durant l'any natural en què s'inicia la formació.

L'alumnat pot preparar la part comuna de la prova, la part específica, o totes dues. A les persones que a la prova obtinguin una qualificació global igual o superior a 4, se'ls aplicarà un 20% de la qualificació obtinguda en el curs de preparació.

Les matèries específiques que oferim al CFA Manuel Sacristán són:
 
 • Opció A: Dibuix tècnic, Física.
 • Opció B: Biologia, Ciències de la Terra i del medi ambient.
 • Opció C: Geografia, Psicologia i sociologia.

En aquest recull també podeu consultar les opcions de matèries específiques per a tots els tipus de cicles.

Al nostre centre cada estudiant compta amb un tutor que, des del principi, l'acompanya, l'aconsella i l'orienta sobre tots els aspectes de la seva formació.

Per poder presentar-se a les proves s'han de reunir els següents requisits, depenent del cicle formatiu al qual es pretengui accedir:


CFGS de formació professional inicial
Per inscriure's a la prova cal tenir 19 anys o més (o complir-los l'any en què es realitzen les proves) i no tenir cap titulació acadèmica o d'ensenyaments equivalents que permeten l'accés directe a la formació professional (batxillerat o equivalent, o curs específic d'accés).
CFGS d'arts plàstiques i disseny
Les persones que tenen el títol de batxillerat o un títol equivalent a efectes d'accés, només han de fer la part específica de la prova. Les persones que es troben a l’últim curs d’un d’aquests títols també poden fer la prova i han d'acreditar que tenen la titulació en el procés de matrícula.

Les persones que no tenen el títol de batxillerat han de fer les dues parts de la prova: la part comuna i la part específica. En aquest cas, es poden inscriure a la prova:

 • Les persones que tenen 19 anys o més (o els compleixen l'any en què es realitzen les proves)
 • Les persones que tenen 18 anys o més (o els compleixen l’any en què es realitzen les proves) i acrediten que tenen un títol de tècnic d'un cicle de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny o de formació professional d'una família equivalent en el moment de la matrícula (o cursen l'últim curs del cicle).
CFGS d'ensenyaments esportius
Per inscriure's a les proves d'accés cal trobar-se en una de les situacions següents:

 • Tenir complerts 19 anys (o complir-los durant l'any en què es realitzen les proves) i disposar del títol de tècnic esportiu en la modalitat o especialitat esportiva corresponent.
 • Tenir complerts 18 anys o (complir-los durant l'any en què es realitzen les proves) i disposar del títol de tècnic esportiu en la modalitat o especialitat esportiva corresponent abans d’iniciar el curs acadèmic, i tenir un títol de tècnic relacionat amb el títol al qual es vol accedir.


Més informació sobre aquests estudis a la guia informativa de l'ensenyament i al web Estudiar a Catalunya del Departament d'Educació.

Torna a daltAnglès


Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l'any natural en què inicien la formació.

Oferim cursos de nivell 1, 2 i 3.


Nivell 1
Curs anual de 3 hores setmanals i un total de 105 hores. Correspon al nivell A1 del marc europeu comú de referència per a les llengües

Nivell 2
Curs anual de 4 hores setmanals i un total de 140 hores. Correspon al nivell A2.1 del marc europeu comú de referència per a les llengües.

Nivell 3
Curs anual de 4 hores setmanals i un total de 140 hores. Correspon al nivell A2.2 del marc europeu comú de referència per a les llengües.


Més informació sobre aquests estudis a la guia informativa de l'ensenyament i al web Estudiar a Catalunya del Departament d'Educació.
Torna a dalt


Informàtica


Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys i les que els compleixen durant l'any natural en què s'inicia la formació.


COMPETIC 1
Curs anual de 3 hores setmanals i un total de 105 hores.

COMPETIC 1 el poden cursar les persones que hagin superat el curs COMPETIC inicial o que n'acreditin els coneixements competencials bàsics. El curs suposa un domini elemental de les tecnologies de la informació i la comunicació. Aquest nivell correspon a una persona usuària que té un domini bàsic d’aquestes tecnologies i que se n’inicia en el coneixement i ús.

En aquest curs es recullen les tres competències del nivell bàsic de l'ACTIC no recollides a COMPETIC inicial:

C1. Cultura, participació i civisme digital.
C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
C6. Tractament de la informació numèrica.

El certificat del nivell COMPETIC 1 equival al certificat bàsic de l’ACTIC.


COMPETIC 2
Curs anual de 4 hores setmanals i un total de 140 hores. En el CFA Manuel Sacristán es pot cursar presencialment i a distància.

COMPETIC 2 el poden cursar les persones que han superat o acreditat les competències del curs COMPETIC 1. El curs suposa un domini efectiu de les tecnologies de la informació i la comunicació en relació amb els seus àmbits generals d’aplicació. Aquest nivell correspon a una persona usuària que té autonomia i capacitat crítica envers l’ús d’aquestes tecnologies.

En aquest curs es recullen les vuit competències del nivell mitjà de l'ACTIC:

C1. Cultura, participació i civisme digital.
C2. Tecnologia digital, ús de l'ordinador i del sistema operatiu.
C3. Navegació i comunicació en el món digital.
C4. Tractament de la informació escrita.
C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
C6. Tractament de la informació numèrica.
C7. Tractament de les dades.
C8. Presentació de continguts.

El certificat del nivell COMPETIC 2 equival al certificat mitjà de l'ACTIC.


COMPETIC 3
Curs anual de 3 hores setmanals i un total de 105 hores. En el CFA Manuel Sacristán es pot cursar presencialment o a distància.

COMPETIC 3 el poden cursar les persones que han superat prèviament el curs COMPETIC 2 o acreditar-lo mitjançant el certificat ACTIC del nivell mitjà.

El curs suposa un domini avançat de les tecnologies de la informació i la comunicació en relació amb els seus àmbits específics d’aplicació. Aquest nivell correspon a una persona usuària que té un ampli domini d’aquestes tecnologies i que disposa de capacitat per aprofitar al màxim les prestacions que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació, de construir usos alternatius i de donar suport a altres persones perquè puguin millorar el desenvolupament de les seves competències.

En aquest curs es recullen les cinc competències del nivell avançat de l'ACTIC i els centres estan obligats a impartir-ne tres. Al nostre centre oferim totes cinc competències:

C4. Tractament de la informació escrita.
C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
C6. Tractament de la informació numèrica.
C7. Tractament de les dades.
C8. Presentació de continguts.

El certificat del nivell COMPETIC 3 equival al certificat avançat de l'ACTIC i s'obté quan almenys se superen dues competències.


Més informació sobre aquests estudis a la guia informativa de l'ensenyament i al web Estudiar a Catalunya del Departament d'Educació.
Torna a dalt


Castellà


Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l'any natural en què inicien la formació. Quan hi ha un motiu justificat, també hi poden accedir les persones que tenen més de 16 anys i les que els compleixen durant l'any natural en què inicien la formació.

Oferim cursos de nivell 1, 2 i 3.

Nivell 1
Curs anual de 3 hores setmanals i un total de 105 hores. Correspon al nivell A1 del marc europeu comú de referència per a les llengües.

Nivell 2
Curs anual de 4 hores setmanals i un toral de 140 hores. Correspon al nivell A2 del marc europeu comú de referència per a les llengües.

El certificat emès és vàlid per a l'obtenció de la nacionalitat espanyola.

Nivell 3
Curs anual de 4 hores setmanals i un total de 140 hores, amb classes de dues hores dos dies a la setmana. Correspon al nivell B1 del marc europeu comú de referència per a les llengües.

El certificat emès és vàlid per a l'obtenció de la nacionalitat espanyola.


Més informació sobre aquests estudis a la guia informativa de l'ensenyament i al web Estudiar a Catalunya del Departament d'Educació. 
Torna a dalt


Català


Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l'any natural en què inicien la formació. Quan hi ha un motiu justificat, també hi poden accedir les persones que tenen més de 16 anys i les que els compleixen durant l'any natural en què inicien la formació.

Només oferim el curs de nivell 1.


Nivell 1
Curs anual de 3 hores setmanals i un total de 105 hores. Correspon al nivell A1 del marc europeu comú de referència per a les llengües.


Més informació sobre aquests estudis a la guia informativa de l'ensenyament i al web Estudiar a Catalunya del Departament d'Educació.
Torna a dalt

Centre de formació de persones adultes Manuel Sacristán - www.ccoo.cat/escolaadults" | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | RSS |

La teva privacitat és important

Utilitzem galetes (cookies) pròpies i de tercers per analitzar el web, permetre el funcionament d’un xat, donar suport i resoldre dubtes dels usuaris, personalitzar les opcions de navegació per a la nostra web i oferir la possibilitat de compartir i d’interactuar amb les xarxes socials. Mitjançant l’acceptació d’aquesta informació, se n’accepta expressament l’ús. En tot cas, es pot obtenir més informació sobre la nostra política de galetes o saber com deshabilitar-les o desactivar-les amb la informació que es mostra aquí.