COMPETIC 2 i 3 a distància (ACTIC mitjà i avançat)

Amb el vistiplau del Departament d’Educació i del Consorci d’Educació de Barcelona, des del curs 2018-2019 oferim el COMPETIC 2 i 3 a distància. Tot i això, la realització del projecte final ha de ser presencial.

Els certificats COMPETIC són totalment equivalents als ACTIC, així que són vàlids per computar com a
mèrits en oposicions, per poder activar el perfil digital docent o per impartir el COMPETIC en centres de formació de persones adultes. El COMPETIC 2 és equivalent a l’ACTIC mitjà, mentre que el COMPETIC 3 correspon a l’avançat.

La preinscripció i la matrícula a aquests cursos es realitzarà de la mateixa manera que l’alumnat ordinari (consulteu la secció de matrícula), així com l’avaluació. Tenen un cost anual de 5 € (cinc euros).

Tot el material dels cursos estarà disponible a l’aula virtual del centre. El professorat resoldrà els dubtes preferiblement a través d’aquesta plataforma, tot i que també ho podria fer personalment, d’acord amb l’horari d’atenció que tingui assignat.

El COMPETIC 2 té caràcter anual i en el COMPETIC 3 l’alumnat escolliria cada trimestre la competència que més li interessés d’entre les cinc possibles (només una per trimestre):

C4. Tractament de la informació escrita.
C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
C6. Tractament de la informació numèrica.
C7. Tractament de les dades.
C8. Presentació de continguts.

Quant a la certificació dels cursos, la nota global es calcula a partir de la mitjana ponderada entre la nota de l’avaluació contínua (60%) i la del projecte final (40%). No obstant això, s’ha de treure un mínim de 5 a l’avaluació contínua i de 6 al projecte final per poder-la calcular. Si el resultat és igual o superior a 6,5, es considera que l’alumne és apte.

En el cas del COMPETIC 2, la qualificació de l’avaluació contínua correspon a la mitjana de les qualificacions de les vuit competències que el componen.

En el COMPETIC 3, el certificat s’emet quan l’alumne supera un mínim de dues competències.

En qualsevol cas, els projectes es duran a terme de manera presencial. Les dates s’indicaran a l’inici del curs; el de COMPETIC 2 començarà a finals de maig (té una durada aproximada de 12 hores, distribuïdes en dues o tres sessions) i els de COMPETIC 3 abans d’acabar cada trimestre (3 hores per competència, només una sessió).

Podeu completar la informació consultant la guia informativa de l’ensenyament.