Preinscripció per al curs 2019-2020De manera general, els nostres cursos són anuals: comencen al setembre i acaben al juny.

Al juny el Departament d'Educació obre un període de preinscripció i la matrícula de les places que s'hi assignen és al setembre. Cal dir que en la preinscripció les places s'assignen per sorteig i no per l'ordre en què s'hagi fet la sol·licitud. El Departament d'Educació assigna a cada persona un número aleatori i després realitza un sorteig per determinar el número a partir del qual s'ordenaran les preinscripcions (número de desempat).

Un cop començat el curs, la matrícula als nostres ensenyaments és viva: una persona es podrà matricular en aquells ensenyaments amb places disponibles, sempre que el seu nivell sigui l’adequat per seguir les classes amb normalitat. S'anirà informant periòdicament de les vacants al web del centre.

La preinscripció només es pot fer de manera presencial, fins i tot per als cursos d'informàtica a distància, i hi ha d'acudir la persona interessada. Es comprovarà que es reuneixen els requisits d'accés i, si escau, el nivell. Als menors d'edat els ha d'acompanyar un tutor legal.

Les llistes relacionades amb el procés de preinscripció sols es poden publicar al tauler d'anuncis del centre. Els llistats es podran consultar a partir de les 16 h, sempre i quan el Departament d'Educació ens els hagi facilitat.
Terminis


 • Publicació de l’oferta formativa per al curs 2019-2020: 22 de maig.
 • Publicació de l’oferta de places disponibles per al curs 2019-2020: 14 de juny.
 • Termini per presentar la sol·licitud de preinscripció: del 18 al 25 de juny.

 • A excepció del dia 21, en què només s'atendrà al matí, l’horari per presentar la sol·licitud de preinscripció serà:

  • Matins, d'11 a 13 h.
  • Tardes, de 17 a 19 h.

 • Publicació de la llista provisional de sol·licituds: 1 de juliol.
 • Termini per presentar reclamacions: 2 a 5 de juliol.

 • L'horari per presentar reclamacions serà d'11 a 13 h, a la secretaria del centre.

 • Sorteig del número de desempat: 2 de juliol, a les 11 h, al Departament d'Educació (Via Augusta, 202, Barcelona).
 • Publicació de la llista ordenada definitiva de sol·licituds: 8 de juliol.
 • Publicació de les llistes d’admesos i de la llista d’espera: 10 de juliol.
Torna a dalt


Documentació a portar


El full de sol·licitud de preinscripció se us facilitarà al centre.

Tots haureu de portar:

 • Original i fotocòpia d'un document identificatiu (DNI, NIE o passaport).

Només per al GESO, CAM, PPACFGS i COMPETIC 3 s'ha de portar, si escau, la següent documentació complementària:

 GESO Original i fotocòpia de la documentació acadèmica que acredita els estudis anteriors: títols oficials, el llibre d'escolaritat, l’historial acadèmic o certificats oficials de notes (els butlletins i els informes d’avaluació no són vàlids).

Menors d'edat:

 • Original i fotocòpia del llibre de família. Si s'està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia d'un document identificatiu del tutor legal (DNI, NIE o passaport).
 • Sol·licitud i autorització per cursar ensenyaments d'adults per part del tutor legal.

Menors que encara no compleixin els 18 anys durant el 2019:

 • Documentació acreditativa que permeti l'accés als estudis:

  • Els alumnes amb contracte laboral: document acreditatiu d'afiliació a la Seguretat Social o, si no tenen obligació d'estar afiliats, la certificació del familiar titular de l'empresa i la declaració dels tutors legals.
  • Els alumnes que estan en procés d'obtenció d'un permís de treball: documentació acreditativa corresponent.
  • Els alumnes que són esportistes d'alt rendiment i comparteixen ensenyaments: certificat acreditatiu expedit pel Consell Català de l'Esport.
  • Els alumnes que cursen o han cursat els programes de qualificació professional inicial o els programes de formació i inserció: certificat en què consti que l'han cursat o l'estan cursant.
  • Els alumnes que participen al programa "Joves per l'ocupació": documentació acreditativa expedida per l'entitat on han desenvolupat el programa.

  Si no es compleixen els requisits anteriors, la preinscripció està condicionada a l'autorització de la Gerent del Consorci d'Educació de Barcelona.
CAM Original i fotocòpia de la documentació acadèmica que acredita els estudis anteriors: títols oficials, el llibre d'escolaritat, l’historial acadèmic o certificats oficials de notes (els butlletins i els informes d’avaluació no són vàlids).

Menors d'edat:

 • Original i fotocòpia del llibre de família. Si s'està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia d'un document identificatiu del tutor legal (DNI, NIE o passaport).
 • Sol·licitud i autorització per cursar ensenyaments d'adults per part del tutor legal.
PPACFGS Original i fotocòpia de la documentació acadèmica que acredita els estudis anteriors: títols oficials, el llibre d'escolaritat, l’historial acadèmic o certificats oficials de notes (els butlletins i els informes d’avaluació no són vàlids).
COMPETIC 3 Original i fotocòpia del certificat de superació de COMPETIC 2 o de l'ACTIC mitjà.

Torna a dalt

Centre de formació de persones adultes Manuel Sacristán - www.ccoo.cat/escolaadults" | Avís legal | RSS |

ccoo.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència d’usuari. Més informació sobre la política de cookies