Guia d’elaboració del protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa

La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut per les normatives internes i internacionals; no obstant això, diverses realitats ens mostren que la igualtat plena en tots els àmbits és, ara per ara, únicament teòrica.

Una de les manifestacions més patents de la desigualtat real que encara hi ha en la nostra societat és la presència de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe en l’entorn laboral. Aquest fenomen, a més, atempta contra un nombre significatiu de drets fonamentals bàsics de la persona: la llibertat, la intimitat i la dignitat, la no discriminació per raó de sexe, la seguretat, la salut i la integritat física i moral.

Assolir entorns de treball productius, segurs i respectuosos per a totes les persones i combatre qualsevol tipus de discriminació ha estat i és una prioritat i un compromís actiu i explícit del Consell de Relacions Laborals (CRL).

Per aquest motiu, l’any 2014 la Comissió d’Igualtat i del Temps de Treball (CITT) del CRL va posar en marxa un grup tècnic format per persones expertes en matèria d’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit laboral, provinents de les parts que integren el Consell, l’Administració de la Generalitat i de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya, amb l’objectiu d’elaborar, de forma participativa, un protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa, i que també han consensuat aquesta guia d’elaboració del protocol.

Amb el convenciment que es tracta d’una eina útil per a les empreses i organitzacions, independentment de la seva mida, i atès que es tracta d’establir un protocol amb caràcter obligatori per facilitar l’erradicació de l’assetjament i contribuir a la millora de la qualitat del treball i la salut de les persones treballadores, es va presentar el protocol el mes de novembre de 2015. Conscients de la realitat empresarial catalana, on el 99,5 % de les empreses dels quatre sectors d’activitat són pimes, es va creure necessari elaborar aquest document simplificat per facilitar la comprensió del protocol i ajudar les organitzacions a complir amb aquesta obligació.

Aquesta guia cal adaptar-la a l’organització i a les pràctiques habituals de l’empresa, per tal com és un error la seva transcripció literal. Esperem que aquesta guia esdevingui un instrument que ajudi a prevenir, detectar i resoldre situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe a les organitzacions, fent possible una societat més justa i igualitària, amb uns ambients de feina exempts de violència masclista.

Feu clic per a descarregar-vos la Guia d’elaboració del protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa