Dictamen 22/2022 sobre el Projecte de decret de desplegament dels títols I, III i IV de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes

El dictamen va ser aprovat pel Ple del CTESC, el 19 de desembre de 2022.

El projecte de decret té per objecte el desplegament reglamentari de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, en l’àmbit de les competències de la Generalitat de Catalunya, excepte el títol II de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat dels establiments en què es poden produir accidents greus i de les limitacions al seu entorn.

El projecte de decret regula la relació dels agents de la seguretat industrial amb l’Administració competent en matèria de seguretat industrial, el Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial (RITSIC), el Registre d’agents de la seguretat industrial (RASIC) i el model de gestió dels sistemes per part de l’Administració.

El títol segon se centra en el Consell Assessor de la Seguretat Industrial, creat com l’òrgan d’orientació i consulta de l’Administració catalana competent en aquesta matèria de seguretat industrial. El títol tercer se centra en la regulació de les instal·lacions tècniques de seguretat industrial, mentre que el títol quart es dedica als agents de la seguretat industrial. Els títols cinquè i sisè contenen les regulacions de la vigilància del mercat en l’àmbit de la seguretat industrial i el control i la supervisió de la seguretat industrial, respectivament. Finalment, el títol setè fa menció de la tramitació telemàtica dels expedients en el marc de la Llei 18/2020.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.