Dictamen 21/2022 sobre la proposta d’acord pel qual s’aprova el Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022-2027.

El dictamen va ser aprovat per la Comissió Executiva per delegació del Ple del CTESC, el 12 de desembre de 2022.

La proposta d’acord té per objecte aprovar el Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022 – 2027.

El programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016 – 2021 va ser aprovat per Acord GOV/1/2017, de 3 de gener.

Els programes de mesures han de revisar-se cada sis anys, de conformitat amb l’establert a l’article 11 del Reglament de la planificació hidrològica, aprovat pel Decret 380/2006, de 10 d’octubre, i a l’apartat 2 de la disposició addicional onzena del text refós de la Llei d’aigües. Aquest nou Programa substitueix el Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016 – 2021 que va ser aprovat per Acord GOV/1/2017, de 3 de gener.

El Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022 – 2027, estableix i descriu les mesures que preveuen l’article 9 del Reglament de la planificació hidrològica, aprovat per Decret 380/2006, de 10 d’octubre, i l’article 43 del Reglament de la planificació hidrològica, aprovat per Reial decret 907/2007, de 6 de juliol, agrupant-les, en funció de la matèria en quatre àmbits: mesures per a l’assoliment dels objectius ambientals, mesures per a l’atenció a les demandes i racionalitat en l’ús de l’aigua, mesures per a l’adaptació a fenòmens eventuals i/o extrems i mesures per a la millora del coneixement i governança. Aquestes mesures es concreten en una llista d’actuacions que cal executar durant el període de vigència del Programa de mesures. Així mateix, el Programa de mesures incorpora la correspondència entre les esmentades mesures i els objectius de mitigació i adaptació al canvi climàtic; així com també la relació entre els objectius de desenvolupament sostenible i el Programa.


Feu clic per veure el dictamen o el resum.