Dictamen 20/2022 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022-2027 i es deroguen el Decret 328/1988, d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya i el Decret 329/1988, d’11 d’octubre, pel qual es declara la sobreexplotació de determinats sectors dels aqüífers subterranis o unitats hidrogeològiques

El dictamen va ser aprovat per la Comissió Executiva per delegació del Ple del CTESC, el 12 de desembre de 2022.

El Projecte de decret té per objecte l’aprovació d’un nou Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022 – 2027, en compliment del mandat contingut a l’article 13 de la Directiva 2000/60/CE i a la disposició addicional onzena del text refós de la Llei d’aigües, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol. Aquest nou pla, desenvolupat en l’annex del Projecte de decret, revisa i substitueix el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016 – 2021, que va ser aprovat per Decret 1/2017, de 3 de gener

El Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya és l’instrument de la planificació hidrològica que té per objecte determinar les accions i les mesures necessàries per assolir els objectius de la planificació hidrològica de l’esmentat districte, d’acord amb l’establert a l’article 92 bis del text refós de la Llei d’aigües, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, i a l’article 19 del text refós de la legislació en matèria d’aigües, aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.


Feu clic per veure el dictamen o el resum.